Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
szeptember 18. szombat, Diána

Pályázat a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására (ÚJ HATÁRIDŐ!)

A támogatás célja a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése (a továbbiakban: ÖKO-program).

Beadási határidő: 2008-08-29

Pályázatot kiíró: Újbuda Polgármestere

Pályázat leírása:

Tájékoztató az ÖKO program beadási határidejének módosításáról

Távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására a 8/2008./III.26/XI.ÖK sz. rendelet pályázati felhívásában a pályázat beadási határidejét az Újbuda Önkormányzatához 2008. augusztus 29-ére módosítottuk.

A benyújtott pályázatokkal kapcsolatos döntés meghozatalára 2008. október 10-ig kerül sor.

Budapest, 2008. június 12.

Veresné Krajcár Izabella

Budapest, Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

PÁLYÁZATI felhívás

a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) pályázatot hirdet az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter (a továbbiakban: miniszter) által, a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) alapján meghirdetett LFP-2008-LA-9 kódszámú pályázatához kapcsolódva a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására.

A támogatási rendszer szabályait a 8/2008./III.26./ XI.ÖK sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) tartalmazza. A rendelet beszerezhető az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálatán.

I. A támogatás célja

A támogatás célja a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése (a továbbiakban: ÖKO-program).

II. A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be a társasházak és lakásszövetkezetek saját tulajdonú, távhővel ellátott épületeik, lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésére (a továbbiakban: pályázók).

III. Támogatható tevékenységek köre

Az ÖKO-program keretében a következő célokra nyújtható támogatás:

1. A lakások hőleadóinak egyedi szabályozásához szükséges berendezések (termosztatikus szelepek) beszerelése

2. A lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület hőfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök (hőmennyiségmérők és/vagy költségmegosztók) beszerelése

3. Az épület fűtési rendszerének az átalakítása, ezen belül:

a) strangszabályozók beépítése vagy cseréje;

b) a mérhetővé vagy szabályozhatóvá tétel érdekében az egycsöves átfolyós rendszerű fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé beépített átkötő szakaszokkal, vagy az egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer kialakítása.

Csak olyan pályázat kaphat támogatást, melynek eredményeként a pályázat szerinti korszerűsítést követően a teljes épület, vagy teljes önálló fűtési egység valamennyi lakásában és közös használatban lévő fűtött helyiségben az önálló fűtési energiafogyasztás-szabályozás műszaki feltételei biztosítottá válnak.

IV. Fontosabb pályázati feltételek

A pályázónak minden - a pályázati felhívásban és a miniszter által meghirdetett pályázati útmutatóban (LFP-2008-LA-9) megjelölt - adatot, információt és dokumentumot a pályázati anyagban szolgáltatnia kell.

A Pályázati útmutató (LFP-2008-LA-9) és annak mellékletei a Pályázati felhívás elválaszthatatlan részét képezik és a Pályázati felhívással együtt tartalmazzák a pályázat benyújtásához előírt összes feltételt.

Egyéb, a Pályázati felhívásban, a Pályázati útmutatóban és a mellékletekben nem szabályozott kérdésekben az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.), és a R. előírásait kell alkalmazni.

A miniszter által meghirdetett pályázati útmutató (LFP-2008-LA-9) és annak mellékletei letölthetők a www.otm.hu, valamint a www.emi.hu weboldalról.

A pályázat kétlépcsős.

Első lépcsőként a pályázó társasházak és lakásszövetkezetek a felújítási pályázatot az Önkormányzat felé nyújtják be, amennyiben vállalják a felújítási költségek minimálisan az önkormányzati pályázatban megjelölt mértékű saját erőből történő finanszírozását.

Az önkormányzati döntést követően második lépcsőben az Önkormányzat által is támogatott pályázatokat - az Önkormányzat dokumentumaival kiegészítve - a pályázó társasházak, ill. lakásszövetkezetek továbbítják az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: a minisztérium) felé.

V. A pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás

A költségmegosztás a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség vonatkozásában a következő: állami támogatás legfeljebb a bekerülési költség 35%-a, de nem haladhatja meg az 54.000,- Ft/lakás összeget, önkormányzati támogatás legfeljebb a bekerülési költség 15%-a, de nem haladhatja meg az 22.500,- Ft/lakás összeget, és a pályázó saját ereje legalább a bekerülési költség 50%-a.

Az igényelt önkormányzati támogatás lakásonkénti mértékénél minden esetben a pályázattal érintett lakások száma vehető figyelembe.

A pályázatban igényeltnél alacsonyabb összegű támogatásról nem hozható döntés. A döntés vagy minden pénzügyi paraméterével együtt támogatja a pályázatot, vagy elveti azt.

Az önkormányzati támogatás feltétele, hogy a lakóépület energiatakarékos felújítását, korszerűsítését és az épületek környezetének korszerűsítését a miniszter is támogassa.

A pályázónak a teljes felújítási költség és a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség megosztását a pályázatban be kell mutatnia. A pályázóknak a teljes bekerülési költség és az igényelt támogatás különbözetét saját forrásaikból kell biztosítaniuk.

Az önkormányzati támogatás egyösszegű folyósítására a támogatott program befejezését követően, a készpénzben vállalt saját forrás és az önkormányzati és állami támogatás arányában,

  • a szerződések,
  • a számlák és az azok kifizetését igazoló pénztárbizonylatok és/vagy bankszámlakivonatok,
  • a munka szabályos elvégzését és az elvégzett munka volumenét és műszaki tartalmát rögzítő, épületgépészet kategóriában az építési műszaki ellenőri tevékenységről szóló 158/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet előírásai szerint a névjegyzékbe felvett felelős műszaki ellenőr által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv,
  • a kivitelezői nyilatkozat [1], valamint másolatainak benyújtását követően kerül sor.

A támogatás egyszer megítélt összeg, ha a pályázónak a pályázatban megjelölttől eltérő, pótlólagos költségei merülnek fel, akkor azok megfizetésére a pályázó köteles, a támogatás összege nem emelkedik.

Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban részesített pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, a támogatás összege ezzel arányosan csökken. A pályázatban igényeltnél alacsonyabb összegű támogatásról nem hozható döntés. A döntés vagy minden pénzügyi paraméterével együtt támogatja a pályázatot, vagy elveti azt.

VI. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

1. A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványokon nyújtható be.

2. A rendelet, a pályázati formanyomtatványok és a pályázati felhívás az Önkormányzat honlapjáról[2] letölthető, vagy térítésmentesen beszerezhető Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában a Recepción (1113 Budapest, Bocskai út 39-41. fszt.).

4. A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, ajánlott küldeményként a következő címre kell beküldeni: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.). A borítékon fel kell tüntetni a pályázat jogcímét (Pályázat az ÖKO-program támogatására), a pályázó nevét és címét, valamint a pályázattal érintett épület címét.

5. A pályázat benyújtása díjtalan.

6. A pályázatok benyújtási határideje: 2008. június 13. napja.

A pályázatok folyamatosan benyújthatók a határidőn belül. A határidőt követően benyújtott pályázatok az elbírálásból kizárásra kerülnek. Elbírálás nélkül elutasítható az a pályázat, amelyikből a határidőben történő benyújtáskor hiányoznak a Pályázati Útmutató (LFP-2008-LA-9)

VI.1. A pályázat felépítése c. fejezet 1., 2., 3., 4., és 5. pontban felsorolt dokumentumok. A pályázat benyújtásának időpontja: a pályázatot tartalmazó boríték, vagy csomag postára történő feladásának időpontja.

A Polgármesteri Hivatal a hiányosan benyújtott pályázatok esetén, 15 napon belül - egy alkalommal - hiánypótlási felhívást küld a pályázó részére, 15 napos hiánypótlási határidővel. A benyújtott pályázatokkal kapcsolatos döntés meghozatalára 2008. június 30-ig kerül sor.

A döntés végleges, annak felülvizsgálatára nincs lehetőség. Amennyiben a minisztérium felé benyújtott pályázat az általuk kért hiánypótlást követően bármilyen változtatást igényel, a módosított dokumentumokat a pályázónak az Önkormányzathoz is be kell benyújtani.

VII. Egyéb rendelkezések

A Pályázati felhívás és annak mellékletei (adatlapok) a rendelettel együtt tartalmazzák a pályázat benyújtásához előírt összes feltételt. Egyéb, a rendeletben, a Pályázati felhívásban és az adatlapokban nem szabályozott kérdésekben az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni. Az Önkormányzat megbízottja a pályázat benyújtását követően a pályázatban közölt adatokat a helyszínen is ellenőrizheti.

Az elnyert támogatás felhasználásakor a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezéseit figyelembe véve kell eljárni. Amennyiben a miniszter által meghirdetett Pályázati útmutatóhoz értelmezést, illetve kiegészítést tesz közzé, a pályázat összeállításánál azt is figyelembe kell venni.

VIII. A szerződéskötés és feltételei A támogatás felhasználására a miniszter döntését követően az Önkormányzat a pályázóval támogatási szerződést köt.

A támogatási szerződés megkötésének általános feltételei:

a) A Pályázati Útmutató 6. számú mellékletét képező "Adatlap a támogatási szerződés összeállításához" című dokumentum kitöltése és megküldése.

b) A pályázó képviseletére jogosult személy felhatalmazásának megküldése. Aláírási címpéldány alatt általában közjegyző által hitelesített okmányt kell érteni. Ezt helyettesítően elfogadható az elszámolási számla, vagy a támogatott pályázathoz kapcsolódóan megnyitásra kerülő elkülönített számla aláírás bejelentő kartonjának hiteles másolata is.

c) Hitelintézeti igazolás megküldése az a) pontban megnevezett Adatlapon megjelölt, a támogatott programhoz kapcsolódó elkülönített bankszámla megnyitásáról és azon a pályázó készpénzben vállalt saját erejének elkülönítéséről. Ha a készpénzben vállalt saját erőt részben, vagy egészben hitel biztosítja, akkor a hitelszerződés egy másolati példányának megküldése. Más forrásból származó, készpénzben, ellenszolgáltatás nélkül nyújtott vissza nem térítendő támogatás felhasználása esetén az erre vonatkozó szerződés, vagy megállapodás hiteles másolatának megküldése.

d) A pályázó elszámolási számlája elleni azonnali beszedési megbízás érvényesítésére vonatkozó, az elszámolási számlát vezető hitelintézet által záradékolt felhatalmazó levél 5 eredeti példányának megküldése. (A szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza, és a támogatási szerződéssel együtt kerül megküldésre.)

e) A közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásainak betartásával kiválasztott tervezőkkel, kivitelezőkkel, lebonyolítókkal stb. a támogatott beruházáshoz kapcsolódóan megkötött szerződések hiteles másolatainak megküldése.

f) A közmű-üzemeltetők - 30 napnál nem régebbi - nyilatkozatát arról, hogy a támogatást igénylő pályázónak nincs a közmű-üzemeltetőkkel (Fővárosi Gázművek Zrt.; ELMŰ Nyrt.; Fővárosi Vízművek Zrt.; FŐTÁV Zrt.) szemben fennálló tartozása.

h.) Jogerős építési engedély, amennyiben engedélyköteles a pályázati beruházás. A folyósítás a készpénzben vállalt saját forrás és az állami támogatás arányában történik, a támogatási szerződésben meghatározott feladatok elvégzését követően.

A támogatásban részesített beruházás műszaki tartalma a megvalósítás során a pályázathoz képest csak indokolt esetben és csak a miniszter előzetes, írásos engedélyével módosítható. A műszaki tartalom módosítását a pályázónak írásban kell kezdeményeznie részletesen bemutatva és dokumentumokkal alátámasztva a módosítás okait és tartalmát.

Amennyiben a pályázó a miniszter engedélye nélkül tér el a pályázatában közölt műszaki tartalomtól, úgy a miniszter dönthet a támogatás csökkentéséről, teljes visszavonásáról, illetve a már folyósított támogatás visszafizetéséről.

Budapest, 2008. március 26.

Molnár Gyula sk.

polgármester

[1] A kivitelezői nyilatkozatban a kivitelezőnek arról kell nyilatkoznia, hogy a munkát a területileg illetékes távhőszolgáltató által jóváhagyott tervek szerint végezte el.

[2]old.ujbuda.hu

A pályázati kiírás itt is megtekinthető.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy

Fájlok: 
LEGFRISSEBB
×