Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
december 13. péntek, Luca, Otília

Pályázat "Fiatalok részére bérbe adható garzonházi lakrészek" bérleti jogának elnyerésére

A pályázatot benyújtási helye: Budapest, XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Lakásgazdálkodási Osztály

Beadási határidő: 2008-05-15

Pályázatot kiíró: Újbuda Polgármestere

Pályázat leírása:

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Budapest, XI. kerület Újbuda Önkormányzata pályázatot ír ki a

Bp., XI., Fehérvári út 182. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban lévő

"Fiatalok részére bérbe adható garzonházi lakrészek" bérleti jogának elnyerésére.

I. Pályázók köre:

1. Garzonházi lakrész adható bérbe az állandó jellegű kereső tevékenységet végző és lakáscélú elő-takarékosságot vállaló, a pályázat benyújtási határidejéig nagykorúvá váló, 35. életévet be nem töltött házas, illetőleg élettársi kapcsolatban élő fiatalnak.

2. Az 1. pontban leírtakon túl a garzonházi lakások bérbeadása során együttesen érvényesítendő szociális, jövedelmi és vagyoni feltételek:

a) a pályázó vagy házastársa (élettársa), illetve vele együttköltöző közeli hozzátartozója tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében nincs másik beköltözhető lakás és

b) a pályázó és házastársa (élettársa) nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszázszorosát meghaladja és

c) a pályázó a bérbeadást megelőző 5 éven belül:

  • nem mondott le önkormányzati lakása bérleti jogáról pénzbeli térítés ellenében vagy
  • a lakást a magánforgalomban nem cserélte el kisebb szobaszámú vagy alacsonyabb komfortfokozatú lakásra, vagy beköltözhető ingatlanát nem idegenítette el.

3. Az 1-2. pont szerinti feltételeknek megfelelő személynek sem adható bérbe lakás, ha a pályázó

a) a határnapot megelőző 5 éven belül önkényesen, vagy birtokháborítással költözött önkormányzati lakásba,

b) a pályázat benyújtását követően költözik birtokháborítással önkormányzati lakásba.

II. Bérbeadás feltételei:

1. Garzonházi lakásra csak határozott idejű bérleti szerződés köthető, legfeljebb 5 évre.

2. A bérlő kérelmére a bérleti jogviszony egy alkalommal, legfeljebb 5 évre meghosszabbítható, melyet a bérlő a bérleti jogviszony időtartamának lejárta előtt 60 nappal nyújthat be a Szociális, Lakás és Sport Bizottsághoz.

3. A bérlőnek a bérleti jogviszony lejártát követően a lakásból azonnali hatállyal ki kell költöznie, az Önkormányzatot elhelyezési kötelezettség nem terheli.

4. A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy nyertesség esetén vállalja a pályázati lakásra irányadó mértékű lakbér háromszorosának óvadék címén történő megfizetését.

5. Bérlőtársi szerződés csak házastársakkal köthető. A házastársak közös kérelmére a bérlőtársi szerződést kötelező megkötni.

6. A bérlőnek a bérleti jogviszony időtartamára minimum 16.000,-Ft értékű lakás előtakarékossági szerződéssel kell rendelkeznie, melyet évente igazolni köteles.

7. Ha a bérlő kereső tevékenysége 90 napnál hosszabb időre szűnik meg, vagy a lakáscélú elő-takarékosságra vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a bérleti jogviszonyt - a Szociális, Lakás és Sport Bizottság javaslata alapján - a Polgármester 6 hónapos felmondási idővel felmondja.

III. Bérleti díj:

1. A pályázat alapján történő bérbeadására (a továbbiakban a költségalapú bérletre) a 41/2001./XII.29./XI. ÖK rendelet 10. §-ában és a 42/2001./XII.29./XI. ÖK rendelet rendelkezései az irányadóak.

2. A jelenleg megállapított lakbér 620,- Ft/m2/hó. A bérleti díj mértékét az Önkormányzat rendeletében évente állapítja meg, figyelemmel a lakás és az épület fenntartásának, üzemeltetésének, karbantartásának költségeire.

3. A bérlőnek a lakbér mellett meg kell fizetnie a külön szolgáltatások díját, így különösen távfűtés, elektromos áram, víz-és csatornadíj.

IV. Pályázható lakások:

II. lh. I. em. 3. 1 szoba, összkomfortos, 37 m2

II. lh. II. em. 4. 1 szoba, összkomfortos, 39 m2

II. lh. III. em. 2. 1 szoba, összkomfortos, 37 m2

I. lh. III. em. 9. 1+1 fél szoba, összkomfortos, 39 m2

I. lh. IV. em. 2. 1+1 fél szoba, összkomfortos 39 m2

V. Pályázat elbírálása:

A nyertes pályázókat a Polgármester előterjesztése alapján a Szociális, Lakás és Sport Bizottság állapítja meg. A lakásbérleti szerződést a bérlőkijelölésről szóló döntésről való értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megkötni.

VI. A pályázat átvételének és benyújtásának módja, helye és időpontja:

A pályázatot a pályázónak a díjmentesen rendelkezésre bocsátott nyomtatványon kell benyújtania, valamint a old.ujbuda.hu honlapról letölthető.

a) A pályázati adatlap átvehető: a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Bp. XI., ker. Bocskai út 39-41.)

b) A pályázat benyújtásának határideje: 2008. május 15.

c) Benyújtási helye és módja: Budapest, XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Lakásgazdálkodási Osztály Bp. XI. ker. Zsombolyai u. 4. III. em. 309. számú szoba.

A kitöltött Pályázati adatlapot "Fiatalok részére bérbe adható garzonházi lakrészek Lakáspályázat" megjelöléssel, zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani.

4. A pályázathoz csatolandó mellékletek:

a) Házastársak esetében a házassági anyakönyvi kivonat másolata.

b) Élettársi kapcsolat esetén hitelt érdemlő nyilatkozat két tanú aláírásával.

2. A nyertes pályázatok elbírálásának határideje: 2008. május 31 .

(Az Önkormányzat fenntartja az értesítési időpont módosításának jogát.)

Budapest, 2008. április 11.

Molnár Gyula

polgármester

A pályázati kiírás itt is megtekinthető.


A pályázati adatlap innen tölthető le.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy

LEGFRISSEBB
×