Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
augusztus 8. hétfő, László

Pályázati kiírás Mikes Kelemen u. 10-12. alatt található telekingatlanon speciális társasház létesítésére és üzemeltetésére

A pályázatokat az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Osztályára legkésőbb 2011. december 15. (szerda) déli 12 óráig kell benyújtani. A pályázattal kapcsolatos hiánypótlásra nincsen lehetőség. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázatban előírt valamennyi feltételt.

Beadási határidő: 2011-12-15

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

Pályázat leírása:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

1. Pályázat tárgya: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (továbbiakban: "Önkormányzat") nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában álló, a Budapesti I. számú Körzeti Földhivatal által a 800/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartásba vett, természetben a 1112 Budapest, XI. kerület, Mikes Kelemen utca 10-12. alatt található telekingatlanon speciális társasház létesítésére és üzemeltetésére.


2. Pályázat típusa: nyilvános, egyfordulós pályázat


3. Megjelenés dátuma: 2011. november 15.


4. Pályázatot kiíró (ajánlatkérő) megnevezése, címe: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata; 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.


5. Pályázat (ajánlat) benyújtásának helye, ideje (ajánlattételi határidő): a pályázatokat az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Osztályára (cím: 1113 Budapest Zsombolyai u. 5. Il.em. 203.) legkésőbb 2011. december 15. (szerda) déli 12 óráig kell benyújtani. A pályázattal kapcsolatos hiánypótlásra nincsen lehetőség. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázatban előírt valamennyi feltételt.


6. Pályázat felbontásának helye, ideje: Az 5. pontban meghatározott helyen, az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában. A pályázatok felbontása nyilvános, azon az ajánlattevők, illetve meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A pályázat elbírálására a Gazdasági Bizottság jogosult.


7. Pályázat leírása: 

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata pályázatot hirdet az 1. pontban megjelölt ingatlanon speciális társasház létrehozására és működtetésére, melynek célja a nehéz helyzetben lévő, sérült gyermeket nevelő vagy sérült szülőként gyermeket nevelő családok részére az állapotukhoz igazodó lakhatási feltételek biztosítása az alábbi feltételekkel:

Pályázó (ajánlattevő) vállalja a fenti ingatlan beépítését a 32/2002(XII.16.) ÖK. számú rendelettel jóváhagyott KSZT előírásai figyelembevételével.


Az ingatlan beépítésére vonatkozó engedélyezési terveket pályázónak kell elkészíttetnie és az építési engedélyt legkésőbb 2014. december 31. napjáig megszereznie.


A pályázat nyertese az építési munkákat saját költségén végzi el és az épületre legkésőbb 2016. december 31. napjáig használatbavételi engedélyt kell beszereznie.

8. Az ingatlan leírása:

 • a pályázat tárgyát képező ingatlan a Bp-i I. számú Körzeti Földhivatal által a 800/2 hrsz. alatt nyilvántartásba vett, természetben a Bp. XI. ker. Mikes Kelemen utcában található üres beépítetlen 1.676 m2 nagyságú terület.
 • övezeti besorolás L5-XI
 • beépíthetőség 20 %
 • szintterületi mutató 0,5
 • építménymagasság 7,5 m
 • építhető lakásszám 4

9. Pályázati feltételek:

A pályázat nyertese az épület megépítése és üzemeltetése érdekében 50 évre szóló földhasználati jogot szerez. Fentiek alapján az ingatlan az önkormányzat tulajdonában marad, és a beépítéssel létrejött épület az 50 éves földhasználati jog lejártát követően ellenérték nélkül kerül az Önkormányzat tulajdonába külön megállapodásban történő rendelkezés alapján.


Az ingatlan földhasználati joga megszerzésének feltétele az épület megépítése és határidőben történő használatbavételének biztosítása. A pályázat nyertese az épületet kizárólag a nehéz helyzetben lévő, sérült gyermeket nevelő vagy sérült szülőként gyermeket nevelő családok részére az állapotukhoz igazodó lakhatási feltételek biztosításának céljára hasznosíthatja.

További feltételek

 • A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ajánlati kötöttséget vállal, melyet a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított 60 napig tart fenn. Pályázó ajánlatához a benyújtási határidő lejártától számított 60 napig kötve van, kivéve, ha az Önkormányzat ezen időponton belül a pályázatot megnyert ajánlattevővel szerződést köt, vagy a pályázókkal írásban közli, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánította.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell az ingatlanra tervezett tevékenységre vonatkozó látványtervet és műszaki leírást, az önkormányzattal történő együttműködés lehetőségeit, az épület működtetésének bemutatását, az épület költségvetését.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell a telekingatlan használatára bérleti díj ajánlatot.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell az 50 éves földhasználati jog lejártát követően az épület térítésmentes önkormányzati tulajdonba történő átadására vonatkozó javaslatot.
 • Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, székhelyét (lakóhelye), telefonszámát, faxszámát, ajánlattevő rövid bemutatását.
 • A pályázaton csak társadalmi szervezetek, civil szervezetek, egyházak vehetnek részt.
 • Alapítvány által benyújtásra kerülő pályázatban alapítói rendelkezés, nyilatkozat szükséges arról, hogy az Alapítvány esetleges megszűnése esetén az épület tulajdonjoga ellenérték nélkül a XI. ker. Újbuda Önkormányzatot illeti meg
 • Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőnél 30 napnál nem régebbi, a bírósági nyilvántartásba vételről szóló okiratot, továbbá aláírásra jogosult képviselőjének aláírási címpéldányát.
 • A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozóan.
 • A pályázónak csatolnia kell az előző évben (2010) legjelentősebb feladatainak, elvégzett munkájának, referenciáinak ismertetését, és ezekre vonatkozóan referenciaigazolást.
 • Pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy nem tartozik az alábbi kizáró okok hatálya alá:
 • végelszámolás alatt áll vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
 • tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
 • gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
 • egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az Önkormányzat székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
 • korábbi - három évnél nem régebben lezárult - pályázati eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
 • A pályázatot lezárt, roncsolásmentes, cégjelzés nélküli borítékban 2 (1 eredeti, 1 másolati) példányban, "Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata - Önsegítő Közösségi Otthon" megjelöléssel és a pályázó nevének feltüntetésével kell az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Osztályára (1113 Budapest Zsombolyai u. 5. II. em. 203. benyújtani. A pályázatot folyamatos sorszámozással, és minden írott oldalát cégszerű aláírással szükséges ellátni. Abban az esetben ha az eredeti és másolati példány között eltérés mutatkozik, az eredeti példány az irányadó.
 • A pályázatot személyesen vagy postai úton lehet benyújtani. Az Önkormányzat a postai úton feladott pályázatok elveszéséből, ajánlattételi határidőn túli érkezéséért nem vállal felelősséget.
 • Az Önkormányzat Gazdasági Bizottsága döntését a pályázat benyújtását követő soron következő ülésén hozza meg.
 • A Gazdasági Bizottság fenntartja jogát arra, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
 • A pályázat nyertese az Önkormányzattal a jelen pályázat szerinti kialakítására vonatkozó szerződést 30 napon belül köteles megkötni. Amennyiben a pályázat nyertese ezen kötelezettségének nem tesz eleget, automatikusan a 2. nyertes minősül a pályázat nyertesének. Ebben az esetben a 2. nyertes köteles a fenti szerződést az önkormányzat általi értesítésétől számított 30 napon belül az Önkormányzattal megkötni.

10. A pályázatok elbírálásának szempontjai:

Az Önkormányzat az összességében legelőnyösebb ajánlatot választja ki. Legelőnyösebb ajánlat kiválasztása értékelésének szempontjai:

 • az ingatlan beépítési látványterve,
 • az önkormányzattal történő kedvező együttműködés,
 • a tevékenységre utaló vállalások
 • a használati díj mértéke
 • a tervezett beruházási érték nagyságrendje
 • a környezetkímélő építéstechnológia,
 • akadálymentes épület megközelítés,
 • a lakóegységekben az akadálymentes közlekedés biztosítása,
 • a felhasznált anyagok minél magasabb minősége


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, amennyiben a pályázó a pályázatához az egészségügyi, vagy más hasonló tevékenységnek otthont adó épület kialakítására/felújítására vonatkozásában referenciát nyújt be.

11. Ajánlat érvénytelensége:

 • amelyet olyan személy nyújtott be, amely nem vehet részt a pályázaton;
 • amelyet nem a Pályázati Dokumentációban megjelölt helyen és időben nyújtottak
 • be;
 • amelyet nem zárt, cégjelzés nélküli borítékban, nem magyar nyelven nyújtottak be;
 • amely 2, azaz kettő példánynál kevesebb példányszámban került benyújtásra;
 • ha az Ajánlattevő nem vállalta az előírt ajánlati kötöttséget.
 • Pályázó automatikusan kizárásra kerül a pályázati eljárásból, ha a további feltételek pontban meghatározott valamely kizáró okok hatálya alá esik.
 • Pályázó ajánlata érvénytelen, ha az Önkormányzat székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott, egy évnél régebben lejárt adófizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott.
 • Pályázat érvénytelen, ha bármely, a jelen pályázati leírásban előírt feltételnek nem felel meg vagy bármely előírt nyilatkozatot nem nyújtja be.

További felvilágosítás az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Osztályán a +361 372-3410, az Idősügyi és esélyegyenlőségi referens +361 3723-563, és a Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán a +361 3811-309 telefonszámon kapható.

A pályázat az Önkormányzat honlapján, illetve az "„Újbuda" kétheti közéleti lapban kerül közzétételre.

Budapest, 2011. október 12.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy

LEGFRISSEBB
×