Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
augusztus 8. hétfő, László

Pályázati kiírás üres helyiség bérbeadására

A helyiségben kizárólag gyermekek nappali ellátása, elsősorban 0-3 éves korú, továbbá 3-7 éves korú gyermekek nappali ellátása (játszóház, családi napközi, bölcsőde, óvoda) működtethető, más tevékenység nem folytatható.

Beadási határidő: 2011-06-30

Pályázatot kiíró: Újbuda Polgármestere

Pályázat leírása:

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÜRES HELYISÉG BÉRBEADÁSÁRA

A pályázatra kiírt helyiség: A Budapest, XI. ker. Albert u. 26. sz. alatti ingatlan (hrsz: 3170/48) tulajdoni lap szerint kivett bölcsőde.

Telekingatlan területe: 2757 m2.

A felépítmény alapterülete: földszint 314 m2
Pince 113 m2.

Közműellátottsága: víz, villany és távfűtés; műszaki állapot: rossz.

A megtekintés időpontja: 2011. május 5. 10.00-10.30 óra között.


A helyiségben kizárólag gyermekek nappali ellátása, elsősorban 0-3 éves korú, továbbá 3-7 éves korú gyermekek nappali ellátása (játszóház, családi napközi, bölcsőde, óvoda) működtethető, más tevékenység nem folytatható.

A pályázat benyújtási határideje: 2011. június 30. 12.00 óra


Bérleti díj minimum: 200 000 Ft/hó (9161 Ft/nm/év), mely összeg fizetésének kezdete a használatba vételi engedély megszerzését követő hónap 1-jétől (legkésőbb 2012. január 1.)
Licit lépték: 10 000 Ft/hó
A bérleti díjból - maximum 120 hónap alatt - az Önkormányzat által elismert, a szolgáltatás megkezdéséhez befektetett felújítási költségek jóváírhatóak.


A pályázatok benyújtásának helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály (1113 Budapest, Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba).

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 30.

A pályázat bontásának időpontja: 2011. június 30.

A pályázat bontásának helye: Budapest XI., Zsombolyai utca 5.

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat bontását követő rendes
Képviselő-testületi ülés.


Amennyiben versenytárgyalásra kerül sor, annak helyéről, időpontjáról és a meghívottak személyéről a megajánlott bérleti díj összegének függvényében a Gazdasági Bizottság határoz, amiről az érintettek írásban értesítést kapnak.

A pályázati biztosíték összegét a pályázat benyújtását megelőzően kell befizetni, vagy átutalni a 11784009-15511001-10060005 számú számlaszámra. A befizetés tényét hitelt érdemlően igazolni kell. Befizetési csekk, pályázati kiírás és pályázati lap a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán átvehető.


1. A pályázat csak a részletes pályázati kiírás mellékletét képező pályázati lapon nyújtható be zárt, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban. A borítékra rá kell írni: "Helyiségpályázat". A pályázati laphoz mellékelni kell az igazolást arról, hogy a pályázónak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Budapest Főváros Önkormányzata, illetőleg Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzata felé adó- és egyéb köztartozása nincs, továbbá részletes előzetes tervet az épület felújításáról, átalakításáról, illetve megfelelő referenciát a pályázónak a gyermekellátási szolgáltatások területén végzett korábbi tevékenységéről, tapasztalatairól.

2. A pályázati lapon a minimális bérleti díj ismeretében a bérleti díj mértékére ajánlatot kell tenni.

3. Amennyiben a versenytárgyalás megtartásra kerül, a licit a legmagasabb bérleti díj ajánlat mértékéről indul.
A versenytárgyaláson résztvevőknek igazolniuk kell személyazonosságukat, jogi személy pályázó esetén közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal, illetőleg meghatalmazással a részvételi jogosultságukat, valamint hozzák magukkal egy hónapnál nem régebbi, hiteles cégkivonatukat, illetve a nyilvántartásba vételt igazoló bírósági végzést.

4. Nem lehet pályázó az
a. aki végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban,
b. aki az Önkormányzattal szemben fennálló bérleti díj, külön szolgáltatási díj, illetve helyi adó fizetési kötelezettségének a pályázati kiírást megelőző három évben nem tett eleget,
c. a gazdasági társaság, amelynek vezető tisztségviselője, vagy legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonosa a b. pontban meghatározott fizetési kötelezettségének nem tett eleget.

5. Amennyiben a Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy az érvényes pályázatot benyújtók között második fordulót kell tartani, úgy a pályázati versenytárgyalás alapján azzal a pályázóval kerül a bérleti szerződés megkötésre, aki a versenytárgyaláson a pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján a legkedvezőbb ajánlatot tette.

6. A pályázat nyertese az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül köteles a helyiségbérleti szerződést megkötni. A helyiség bérleti díjába a pályázat nyertese által befizetett pályázati biztosíték beszámításra kerül. A bérlő köteles a pályázati biztosíték és az óvadék összege (a licitálás során megemelkedett bruttó bérleti díj háromszorosa) közötti különbözeti díjat a határidő utolsó határnapjáig a bérbeadó számlájára hiánytalanul átutalni.

7. Annak a pályázónak, aki a bérleti szerződés megkötésére jogosultságot nem szerzett, a Vagyongazdálkodási Osztály az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül intézkedik a pályázati biztosíték visszafizetése érdekében.

8. Ha a pályázat nyertese a bérleti szerződést az előírt határidőben nem köti meg, a helyiséget a versenytárgyaláson részt vett és az Önkormányzat által második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek kihirdetett pályázó részére kell bérbe adni, amennyiben ilyet a Gazdasági Bizottság megjelöl. Ebben az esetben a pályázat nyertese az általa megfizetett pályázati biztosítékot elveszti.

9. Bérleti szerződés:

- határozatlan időre jön létre
- bérbeadó a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata,
- a bérleti díj összege évente, január 1-től a nyertes pályázó által ajánlott díjhoz viszonyítottan automatikusan megnő a KSH által az előző évre megállapított infláció mértékével,
- óvadék a havi bérleti díj háromszorosa, szerződéskötéskor fizetendő,
- a helyiségben folytatandó tevékenységet csak a szükséges hatósági és egyéb engedélyek birtokában lehet megkezdeni, melyek beszerzése a bérlő feladata,
- a bérlő köteles a bérleti szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül a folytatandó tevékenységet megkezdeni és azt a szerződés fennállása alatt a helyiségben folyamatosan végezni. A tevékenységre vonatkozó hatósági engedélyeknek és jogszabályoknak megfelelő megkezdése tényét a bérbeadó részére a bérleti szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül igazolni köteles a működési engedély illetve bérlői külön nyilatkozat benyújtásával, amelyben bérlő kijelenti, hogy tevékenységét meghatározott napon megkezdte, ennek hiányában a bérleti jogviszony a határnap elteltét követő tizenötödik napon megszűnik,
- Bérlő vállalja, hogy elsősorban XI. kerület területén lakóhellyel rendelkező gyermeket lát el és csak a fennmaradó szabad férőhelyeket biztosítja a XI. kerületén kívüli lakóhellyel rendelkező gyermekek részére.
- a bérlő tudomásul veszi, hogy a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek iránti kérelmek elutasítása esetén a XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával szemben követelése nincs,
- a közüzemi díjak fizetése a leendő bérlő kötelezettségi körébe tartozik olymódon, hogy a mérőórákat köteles a nevére átíratni, a távfűtő művekkel a díjfizetésre megállapodást kötni, valamint a hulladék elszállítására közvetlenül szerződni a szolgáltatóval,
- a bérlő a helyiséget megtekintett állapotban veszi bérbe, a bérlet tárgyát képező helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez a feltételeket a bérbeadó nem biztosítja, annak költségei a bérlőt terhelik,
- a bérleti jogviszony bármilyen jogcímen történő megszűnése esetén a bérbeadó részére történő visszaadáskor a bérlet tárgyát a bérlő kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles átadni a bérleti jogviszony megszűnésének napján.
A bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele a bérlő által - bérbeadó által elfogadott tartalommal - tett közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat a bérlemény kiürítése, birtokba adásának tárgyában, valamint e közjegyzői okirat hiteles kiadmányának 1 példányban történő átadása bérbeadó részére.

10. A pályázandó helyiség megtekintését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya biztosítja.

11. Amennyiben az előírt határidőben csak egy érvényes pályázat érkezik, az ajánlat elfogadásáról és a helyiség bérbeadásáról a Gazdasági Bizottság versenytárgyalás nélkül dönthet.

12. A Gazdasági Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.


A pályázati adatlap innen tölthető le.

 


Budapest, 2011. április 21.


dr. Hoffmann Tamás

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy

LEGFRISSEBB
×