Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 18. csütörtök, Frigyes

Újbuda Önkormányzata felajánlja bérbevételre két Hamzsabégi úti ingatlanát

A pályázatokat cégjelzés nélküli zárt borítékban 1 példányban "Pályázat Hamzsabégi út 2854/8 hrsz. 700 m2 vagy 440 m2 nagyságú terület bérbevételére" megjelöléssel a Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály címére levélben, vagy személyesen lehet benyújtani.

Beadási határidő: 2012-12-14

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

 

 

Pályázat leírása:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata egyfordulós pályázat útján felajánlja bérbevételre az alábbi ingatlanát:

Megnevezés        Hrsz.    Terület (m2)    Elvárt bérleti díj    Tevékenység

Hamzsabégi út    2854/8     700        456 Ft/m2/hó    autó bemutató telephely, autó kozmetika, parkoló, egyéb

Hamzsabégi út    2854/8     440        456 Ft/m2/hó    autó bemutató telephely, autó kozmetika, parkoló, egyéb

Az ingatlan jellemzői:

-    A Budapest, XI. kerület Hamzsabégi út 2854/8 hrsz-ú 9262 m2 alapterületű ingatlan 700 m2 és 440 m2 nagyságú része autó bemutató telephelyként volt bérbe adva. A 700 m2 alapterületű ingatlanon egy 10-15 m2 alapterületű irodahelyiségként funkcionáló felépítmény áll. A 440 m2 nagyságú rész jelenleg üres. 
-    Bérleti jogviszony időtartama: 2013. január 1. - 2013. december 31. napja, mely szerződéses jogviszony évente meghosszabbítható mindaddig, míg az ingatlan végleges hasznosításra kerül, azaz a Hamzsabégi út szélesítése elkezdődik.

Egyéb feltételek:

-    A tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő faladata.
-    A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon és telefax számát, rövid bemutatását, továbbá az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására és az általa vállalt kötelezettségekre vonatkozóan.
-    A pályázat érvényességének feltétele egyhavi bérleti díj 319.200,- Ft (700 m2-es ingatlan esetén), illetve 200.640,- Ft (440 m2-es ingatlan esetén) összegű ajánlati biztosíték (bánatpénz) előzetes megfizetése, melyre vonatkozó befizetési csekk a Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztályán beszerezhető. Az ajánlati biztosíték átutalással is teljesíthető az alábbi bankszámla számára - OTP Bank Rt. 11784009-15511001 (közlemény rovatban fel kell tüntetni: "bánatpénz a 2854/8 hrsz-ú ingatlan pályázata" tárgyában). A pályázat sikertelensége esetén az ajánlati biztosíték a döntést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Sikeres pályázat esetén az ajánlati biztosíték a bérleti díjba beszámításra kerül.
-    A pályázaton devizabelföldi-és külföldi természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vehet részt.
-    Ha az ajánlattevő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a pályázathoz mellékelni kell 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és a cég képviseletére jogosult aláírási címpéldányát.
Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély hiteles másolatát.
Természetes személy esetén a természetes személy személyi adatait.

-    Külföldi ajánlattevőnek hiteles magyar fordításban is be kell nyújtania a megjelölt dokumentumokat. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi székhellyel (lakóhellyel) rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni.
-    Ajánlati kötöttség: 30 nap.
-    Az elbírálás során előnyben részesül az a pályázó, aki a fizetendő bérleti díjra, fizetési feltételekre a legkedvezőbb ajánlatot teszi.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. december 14. ( péntek ) déli 12 óra

A pályázatokat cégjelzés nélküli zárt borítékban 1 példányban  "Pályázat Hamzsabégi út 2854/8 hrsz. 700 m2 vagy 440 m2 nagyságú terület bérbevételére" megjelöléssel a Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály ( 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) címére levélben, vagy személyesen a Budapest XI. ker. Zsombolyai u. 5. II. em. 203. szobájában lehet benyújtani.

A pályázatok bontásának helye és határideje:

A pályázatok bontására 2012. december 14-én (péntek) 12 óra 15 perckor kerül sor a Budapest XI. ker. Zsombolyai u. 5. II. em. 205. szám alatti szobában.

A pályázatok bontásán az ajánlattevők, illetve meghatalmazottaik is jelen lehetnek.
A pályázatokat az Önkormányzat Gazdasági Bizottsága értékeli.

A Pályázat eredményének megállapítására a Gazdasági Bizottság jogosult. A pályázat során előnyben részesül az a pályázó, aki a bérleti díjra vonatkozóan kedvezőbb ajánlatot tesz.
 
A Gazdasági Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat nyertese az elbírálást követő 30 napon belül köteles a szerződést megkötni.

Bővebb felvilágosítás az ingatlanról a 381-1309 telefonon kapható. 


Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételnek megfelelő személy