Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
június 12. szombat, Villő

Újbuda Önkormányzata felajánlja megvételre két madárhegyi ingatlanát

A pályázatokat cégjelzés nélküli zárt borítékban, 2 példányban, az eredeti példány megjelölésével "Pályázat a 1667/1 és 1667/2 hrsz-ú ingatlanokra." megjelöléssel a Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) címére személyesen a Budapest XI. ker. Zsombolyai u. 5. II. em. 203. szobájában lehet benyújtani.

Beadási határidő: 2013-10-02

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

 

 

Pályázat leírása:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata nyilvános kétfordulós pályázat útján felajánlja megvételre az alábbi ingatlanait:

Megnevezés       Hrsz.    Terület (m2)    Övezet            Kikiáltási ár

1. Madárhegy        1667/1      650           L6-M-XI/4     35.000,-Ft/m2 + ÁFA
(Lucerna köz)

2. Madárhegy        1667/2     1231           L6-M-XI/4    35.000,-Ft/m2 +ÁFA
(Lucerna köz)

Az ingatlanok jellemzői:

-    Övezeti besorolás: L6-M-XI/4 lakóövezet, mely a 15/2000./VI.21./XI.ÖK. számú rendelete (KSZT) előírásai szerint építhető be. A 1667/1 hrsz-ú ingatlan önálló beépítésre nem alkalmas, az telekrendezés céljára használható.  

-    A Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14.§ /2/ bek. alapján az ingatlanokra a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, továbbá az 1991. évi XXXIII. tv. 39.§ /2/ bek. alapján a Fővárosi Önkormányzat is elővásárlási joggal rendelkezik. A megkötendő adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele az elővásárlásra jogosultaknak az elővásárlási jogról történő lemondása.

Egyéb feltételek:
-    Az ingatlanokra kizárólag együtt lehet pályázni, a külön helyrajzi számú ingatlanra benyújtott pályázat érvénytelennek minősül.
-    A pályázatban az ingatlanok vételárára vonatkozó ajánlatot helyrajziszámonként kell megjelölni.
-    A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon és telefax számát, rövid bemutatását, és a megajánlott vételár (Ft/m2 + 27 % ÁFA) rendelkezésre állásával kapcsolatos igazolásokat, továbbá az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására és az általa vállalt kötelezettségekre vonatkozóan.  
-    A pályázat érvényességének feltétele a megajánlott vételár 10 %-ának megfelelő ajánlati biztosíték (bánatpénz) előzetes megfizetése, melyre vonatkozó befizetési csekk a Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztályán beszerezhető, illetve átutalással is teljesíthető az alábbi bankszámla számra - OTP Bank Nyrt. 11784009-15511001 (közlemény rovatban fel kell tüntetni: "Bánatpénz a 1667/1 és 1667/2 hrsz-ú ingatlanok pályázata" tárgyában). A pályázat sikertelensége esetén az ajánlati biztosíték a döntést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Sikeres pályázat esetén az ajánlati biztosíték a vételárba történő beszámítással annak részét képezi.
-    A pályázaton devizabelföldi és külföldi természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vehet részt.
-    Ha az ajánlattevő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a pályázathoz mellékelni kell 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és a cég képviseletére jogosult aláírási címpéldányát.
Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély hiteles másolatát.
Természetes személy esetén a természetes személy személyi adatait.
-    Külföldi ajánlattevőnek hiteles magyar fordításban is be kell nyújtania a megjelölt dokumentumokat. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi székhellyel (lakóhellyel) rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni.
-    Fizetés módja: A vételárat egyösszegben, készpénzben, vagy banki átutalással a szerződés hatálybalépését követő 15 naptári napon belül kell megfizetni.
-    Ajánlati kötöttség: 30 nap.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. október 2. (szerda) déli 12.00 óra

A pályázatokat cégjelzés nélküli zárt borítékban, 2 példányban, az eredeti példány megjelölésével "Pályázat a 1667/1 és 1667/2 hrsz-ú ingatlanokra." megjelöléssel a Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) címére személyesen a Budapest XI. ker. Zsombolyai u. 5. II. em. 203. szobájában lehet benyújtani.

A pályázatok bontásának időpontja: 2013. október 2. (szerda) 12 óra 10 perc
Helye: Budapest XI. ker. Zsombolyai u. 5. III. em. 304. tárgyaló

A pályázatok felbontása nyilvános, a bontáson az ajánlattevők, illetve meghatalmazottaik is jelen lehetnek.
A pályázatokat az Önkormányzat Gazdasági Bizottsága értékeli. Amennyiben az ajánlatok közötti csekély eltérés indokolja, a Gazdasági Bizottság a legkedvezőbb ajánlattevőket versenytárgyalásra hívhatja.

A Gazdasági Bizottság határozza meg, hogy a legkedvezőbb ajánlatok közül mennyi, illetve melyik pályázó kerül meghívásra a második versenytárgyalásos fordulóra, ahol a licitlépcső
500.000,-Ft.

A Pályázat eredményének megállapítására a Gazdasági Bizottság jogosult, melynek várható időpontja a benyújtást követő soron következő bizottsági ülés. A Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat nyertese az elbírálást követő 15 napon belül köteles a szerződést megkötni.

-    Bővebb felvilágosítás az ingatlanokról a 381-1309 telefonszámon kapható.
A 15/2000./VI.21./XI.ÖK. számú rendelet (KSZT) az Önkormányzat honlapjáról letölthető.

Pályázat célközönsége: Minden érintett személy    

LEGFRISSEBB
×