Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
április 2. csütörtök, Áron

Újbuda Önkormányzata kétfordulós pályázat útján felajánlja bérbevételre Parittya utcai ingatlanát

A pályázatokat Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály címére lehet benyújtani.

Beadási határidő: 2009-10-26

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

Pályázat leírása:

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata kétfordulós pályázat útján felajánlja bérbevételre az alábbi ingatlanát:

Megnevezés Hrsz Terület (m2) Övezet
Bp. XI., Parittya u. 43896/8 943 I-XI/K-17

A bérlet időtartama: maximum 10 év.

Az ingatlan jellemzői:

A Budapest XI. ker. Parittya u. 43896/3 hrsz-ú 1.554 m2 nagyságú ingatlan osztatlan közös tulajdonú. Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzatának tulajdoni illetősége 943 m2 és a Fővárosi Önkormányzaté 611 m2. Az ingatlanból a Főváros tulajdonát azon rész képezi, melyen az Egér út került megépítésre. A fennmaradó ingatlanrész beépítetlen üres építési telek.

A jelenleg hatályos KSZT az "I" jelű intézményi övezetben lévő ingatlan beépítésére az alábbi szabályozást tartalmazza:

beépíthetőség: 35 %

építménymagasság: min. 6 m - max. 15 m

szintterületi mutató: 2

legkisebb telekméret: 1500 m2,

azonban a meglévő ingatlanok, így a jelenleg Önkormányzatunk tulajdonát képező 943 m2 önálló beépítésre alkalmas.

Az Egér út kiszabályozásának tulajdonjogi bejegyzésére vonatkozó igény és az ingatlan önálló helyrajzi számon történő bejegyzésére vonatkozó kérelem a Földhivatalhoz benyújtásra került. Az ingatlanra építési engedély csak akkor adható, ha a telekrendezés a Földhivatalban átvezetésre kerül.

Egyéb feltételek:

- Pályázni olyan programmal lehet ami tartalmazza a telken gyakorolni kívánt tevékenység bemutatását, az esetleges beruházási elképzeléseket, a megvalósítás pénzügyi forrását és bérlet időtartamára vonatkozó elvárásokat.

- A telken gyakorolni kívánt tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata.

- A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, székhelyét telefon és telefax számát, rövid bemutatását, továbbá az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására és az általa vállalt kötelezettségekre vonatkozóan.

Nem lehet pályázó az

a./ aki végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban,

b./ aki az Önkormányzattal szemben fennálló bérleti díj, külön szolgáltatási díj, illetve helyi adó fizetési kötelezettségének a pályázati kiírást megelőző három évben nem tett eleget,

c./ a gazdasági társaság, amelynek vezető tisztségviselője, vagy legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonosa a b./ pontban meghatározott fizetési kötelezettségének nem tett eleget.

- A pályázat érvényességének feltétele 1.000.000.- Ft összegű ajánlati biztosíték (bánatpénz) előzetes megfizetése, melyre vonatkozó befizetési csekk a Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztályán beszerezhető, illetve átutalással is teljesíthető az alábbi bankszámla számára - OTP Bank Rt. 11784009-15511001 ( közlemény rovatban fel kell tüntetni: "bánatpénz a 1918/37 hrsz-ú ingatlan pályázata" tárgyában ).

A pályázat sikertelensége esetén az ajánlati biztosíték a döntést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Sikeres pályázat esetén az ajánlati biztosíték a bérleti díjba beszámításra kerül.

- Az elbírálás során előnyben részesül az a pályázó aki a létesítményen funkcionálisan a kerület és a környék lakossága számára kedvezőbb tevékenységet kíván az ingatlanban végezni, továbbá a fizetendő bérleti díjra, fizetési feltételekre és a bérleti időtartamra vonatkozóan összességében a legkedvezőbb ajánlatot teszi.

- A pályázaton devizabelföldi-és külföldi természetes és jogi személy , valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság , egyéni vállalkozó, vagy ezek konzorciuma vehet részt. A pályázathoz mellékelni kell az igazolást arról, hogy a pályázónak az APEH, VPOP, Budapest Főváros Önkormányzata, illetőleg Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzata felé adó és egyéb köztartozása nincs.

- Ha az ajánlattevő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a pályázathoz mellékelni kell 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és a cég képviseletére jogosult aláírási címpéldányát. Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély hiteles másolatát. Természetes személy esetén a természetes személy személyi adatait.

- A konzorciumban pályázóknak ajánlatukhoz csatolni kell a közöttük létrejött megállapodást, melynek ki kell térnie arra, hogy a tagok felelőssége egyetemleges, meg kell jelölniük továbbá meghatalmazással eljáró képviselőjük nevét.

- Külföldi ajánlattevőnek hiteles magyar fordításban is be kell nyújtania a megjelölt dokumentumokat. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi székhellyel (lakóhellyel) rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni.

- Ajánlati kötöttség: 90 nap.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. október 26. ( hétfő) déli 12 óra

A pályázatokat cégjelzés nélküli zárt borítékban 3 példányban az eredeti példány megjelölésével "Pályázat Parittya u. 43896/8 hrsz. bérbevételére" megjelöléssel a Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály ( 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ) címére levélben, vagy személyesen a Budapest XI.ker. Zsombolyai u. 5. II.em. 203. szobájában lehet benyújtani.

A pályázatok bontásának helye és határideje:

A pályázatok bontására 2009. október 26-án ( hétfő ) 12 óra 15 perckor kerül a sor a Budapest XI.ker. Zsombolyai u. 5. III.em. 304. sz. alatti tárgyalóban. A pályázatok bontásán az ajánlattevők, illetve meghatalmazottaik is jelen lehetnek.

A pályázatokat az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Bizottsága értékeli. Amennyiben az ajánlatok közötti csekély eltérés indokolja, a Vagyongazdálkodási Bizottság a legkedvezőbb ajánlattevőket versenytárgyalásra hívhatja. A Vagyongazdálkodási Bizottság határozza meg, hogy a legkedvezőbb ajánlatok közül hány, illetve melyik pályázó kerül meghívásra a második versenytárgyalásos fordulóra.

A Pályázat eredményének megállapítására a Vagyongazdálkodási Bizottság jogosult. A Vagyongazdálkodási Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat nyertese az elbírálást követő 30 napon belül köteles a szerződést megkötni.

A bérleti szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy az Önkormányzati tulajdonú telekrész a földhivatali nyilvántartásba önálló ingatlanként bejegyzésre kerüljön. Bővebb felvilágosítás az ingatlanról a 381-1309 telefonon kapható. A területre érvényes 37/2005.(IX.20.)XI.ÖK. sz. rendelettel jóváhagyott KSZT az Önkormányzat old.ujbuda.hu honlapjáról letölthető.

 

Pályázat célközönsége: Minden érintett személy

LEGFRISSEBB
×