Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
április 2. csütörtök, Áron

Újbuda Önkormányzata kétfordulós pályázat útján felajánlja bérbevételre Medvetalp utcai ingatlanát

A pályázatok benyújtásának helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály

Beadási határidő: 2009-10-19

Pályázatot kiíró: Újbuda Polgármestere

Pályázat leírása:

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÜRES HELYISÉG BÉRBEADÁSÁRA

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata kétfordulós pályázat útján felajánlja bérbevételre az alábbi nem lakás céljára szolgáló helyiségét szociális, kulturális, oktatási illetve egészségügyi funkció céljára.

Cím Hrsz Terület (m2) A bérlet időtartama
Bp. XI. ker. Medvetalp u. 1722/112/A-78 64,7 5 év

Minimális bérleti díj mértéke: 45.200.-Ft/hó+rezsi költség

A helyiség jellemzői:

A helyiség a Főváros XI. kerületében a Gazdagréti lakótelep szomszédságában épülő úgynevezett CORDIA Terrasz lakópark elsőként felépült társasházának földszintjén helyezkedik el.

A helyiség szerkezetkész állapotú, alaprajzi elrendezése a nyertes bérlő által folytatni kívánt funkciónak megfelelően - az építésügyi előírások figyelembevételével - módosítható.

A befejező munkálatok költségéből 1,2 mFt +Áfa összeg a leendő bérlőt terheli.

A pályázat benyújtási határideje: 2009. október 19. 12 óra

A pályázatok benyújtásának helye:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály (1113 Bp. XI. Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba).

Amennyiben versenytárgyalásra kerül sor, annak helyéről, időpontjáról és a meghívottak személyéről a megajánlott bérleti díj összegének függvényében a Vagyongazdálkodási Bizottság határoz, amiről az érintettek írásban értesítést kapnak.

A pályázati biztosíték összegét a pályázat benyújtását megelőzően kell befizetni, vagy átutalni a 11784009-15511001-10060005 számú számlaszámra. A Pályázati biztosíték mértéke a minimális havi bérleti díj háromszorosa. A befizetés tényét hiteltérdemlően igazolni kell. Befizetési csekk, pályázati kiírás és pályázati lap a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán átvehető

1. A pályázat csak a részletes pályázati kiírás mellékletét képező pályázati lapon nyújtható be zárt, feladót és más jelet nem tartalmazó) borítékban. A borítékra rá kell írni: "Helyiségpályázat 1722/112/A-78 hrsz.". A pályázati laphoz mellékelni kell az igazolást arról, hogy a pályázónak az APEH, VPOP, Budapest Főváros Önkormányzata, illetőleg Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzata felé adó és egyéb köztartozása nincs. A pályázati lapon a minimális bérleti díj ismeretében a bérleti díj mértékére ajánlatot kell tenni.

2. Amennyiben a versenytárgyalás megtartásra kerül, a licit a legmagasabb bérleti díj ajánlat mértékéről indul. A versenytárgyaláson résztvevőknek igazolniuk kell személyazonosságukat, társaság (Bt., Kft., Rt. stb.) esetén közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal, illetőleg meghatalmazással a részvételi jogosultságukat. Valamint hozzák magukkal egy hónapnál nem régebbi, hiteles cégkivonatukat.

Nem lehet pályázó az

a. aki végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban,

b. aki az Önkormányzattal szemben fennálló bérleti díj, külön szolgáltatási díj, illetve helyi adó fizetési kötelezettségének a pályázati kiírást megelőző három évben nem tett eleget,

c. a gazdasági társaság, amelynek vezető tisztségviselője, vagy legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonosa a b. pontban meghatározott fizetési kötelezettségének nem tett eleget.

3. Amennyiben a Vagyongazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy az érvényes pályázatot benyújtók között második fordulót kell tartani, úgy a pályázati versenytárgyalás alapján azzal a pályázóval kerül a bérleti szerződés megkötésre, aki a versenytárgyaláson a pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján a legkedvezőbb ajánlatot tette.

4. A pályázat nyertese az eredményhirdetéstől számított 20 napon belül köteles a helyiségbérleti előszerződést megkötni. Az óvadék fizetési kötelezettségbe a pályázat nyertese által befizetett pályázati biztosíték beszámításra kerül. A bérlő köteles a pályázati biztosíték és az óvadék összege (a licitálás során megemelkedett bruttó bérleti díj háromszorosa) közötti különbözeti díjat a határidő utolsó határnapjáig a bérbeadó számlájára hiánytalanul átutalni. A végleges bérleti szerződés megkötésére akkor kerül sor amikor a helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmassá válik. Ezen időponttól kezdődik a bérleti díj fizetési kötelezettség.

5. Annak a pályázónak, aki a bérleti szerződés megkötésére jogosultságot nem szerzett, a Vagyongazdálkodási Osztály az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül intézkedik a pályázati biztosíték visszafizetése érdekében.

6. Ha a pályázat nyertese a bérleti szerződést az előírt határidőben nem köti meg, a helyiséget a versenytárgyaláson részt vett és az Önkormányzat által második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek kihirdetett pályázó részére kell bérbe adni, amennyiben ilyet a Vagyongazdálkodási Bizottság megjelöl. Ebben az esetben a pályázat nyertese az általa megfizetett pályázati biztosítékot elveszti.

7. Bérleti szerződés:

- Határozott időre jön létre - bérbeadó a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata,

- a bérleti díj összege évente, január 1-től a nyertes pályázó által ajánlott díjhoz viszonyítottan automatikusan megnő a KSH által az előző évre megállapított infláció mértékével,

- óvadék a havi bérleti díj háromszorosa, szerződéskötéskor fizetendő,

- a leendő bérlő vállalja, hogy a bérleti jog megszerzésének ellenértékeként, vissza nem térítendő költségként a helyiség befejezési munkáihoz 1,2 mFt +Áfa összeggel járul hozzá.

- a helyiségben folytatandó tevékenységet csak a szükséges hatósági és egyéb engedélyek birtokában lehet megkezdeni, melyek beszerzése a bérlő feladata,

- a bérlő tudomásul veszi, hogy a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek iránti kérelmek elutasítása esetén a XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával szemben követelése nincs,

- a közüzemi díjak fizetése a leendő bérlő kötelezettségi körébe tartozik olymódon, hogy a mérőórákat köteles a nevére átíratni, a közmű szolgáltatókkal a díjfizetésre megállapodást kötni, valamint a hulladék elszállítására közvetlenül szerződni a szolgáltatóval,

- a bérlő a helyiséget kész állapotban veszi bérbe, a bérlet tárgyát képező helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges egyéb feltételeket a bérbeadó nem biztosítja, annak költségei a bérlőt terhelik,

- a bérleti jogviszony bármilyen jogcímen történő megszűnése esetén a bérbeadó részére történő visszaadáskor a bérlet tárgyát a bérlő kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles átadni a bérleti jogviszony megszűnésének napján.

8. A pályázandó helyiség megtekintését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya 2009. október 6-án 900-930 időpontban biztosítja. Bővebb felvilágosítás a +361 381-1311 telefonon kapható.

9. Amennyiben az előírt határidőben csak egy érvényes pályázat érkezik, az ajánlat elfogadásáról és helyiség bérbeadásáról a Vagyongazdálkodási Bizottság versenytárgyalás nélkül dönthet.

10. A Vagyongazdálkodási Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.

Budapest, 2009. szeptember 14.

Molnár Gyula

polgármester

A pályázati adatlap innen tölthető le.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázat követelményeinek megfelelő személy vagy vállalkozás

LEGFRISSEBB
×