Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
október 7. péntek, Amália

Újbuda Önkormányzata kétfordulós pályázat útján felajánlja hosszútávú bérbevételre Fehérvári út 213. sz. alatti ingatlanát

A pályázatokat Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály címére lehet benyújtani.

Beadási határidő: 2010-04-19

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

Pályázat leírása:

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata kétfordulós pályázat útján felajánlja hosszútávú bérbevételre az alábbi ingatlanát:

Megnevezés Hrsz Terület (m2) Funkció
XI., Fehérvári út 213. 43015/7 2847 Piac

Az ingatlan jellemzői:

- Az ingatlanon 1998-1999 évben Piac céljára létesített épületegyüttes kezelői és üzemeltetői feladatait korábban a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága látta el. Az ingatlan 2004-ben került vissza az Önkormányzat használatába. Beépített hasznos alapterület: 1492 m2. Piac nettó területe: 2665 m2.

- A bérbeadói feladatokat az Önkormányzat megbízásából a BUDA-HOLD Kft. látja el. A bérlők többségének bérleti szerződése 1 évre mondható fel.

- A létesítmény ma már mind műszakilag, mind funkcionálisan elavult. Cserére szorulnak a külső-belső közművezetékek, nyílászárók. Megoldandó az épület hőszigetelése stb.

- Övezeti besorolás: A XI. kerületi Városrendezési és Építészeti Szabályzat (KVSZ) szerint I-XI/K Közepes intenzitású, vegyes beépítésű intézményterület. Az ingatlanra jelenleg nincs hatályos KSZT. Új KSZT készült, jóváhagyása folyamatban van. Az új KSZT a környező közterületből történő kivonással a piac épületéhez kb. 5.200 m2 nagyságú telek kialakítását teszi lehetővé.

- Az új KSZT által javasolt paraméterek:

  • övezeti besorolás: I-XI/K-27
  • beépíthetőség: 50 %
  • szintterületi mutató: 2,3 m2/m2
  • építménymagasság: 6,0 - 12 méter
  • legkisebb telekméret: 1.500 m2

Egyéb feltételek:

- Pályázni olyan programmal lehet ami tartalmazza az épületegyüttes teljes felújítását, esetleg bővítését a tervezett ráfordítások összegének, a megajánlott bérleti díj mértékének, és a bérlet időtartamának megjelölésével.

- Bérlő köteles az élő bérleti szerződéseket átvállalni az azokkal járó jogokkal és kötelezettségekkel együtt. Az egyes helyiségekre kiadott használatbavételi illetve működési engedélytől eltérő hasznosítás esetén a használati mód megváltoztatására hatósági engedélyt kell kérni, melyek beszerzése a bérlő feladata.

- Pályázó jogosult a bérlet időtartama alatt a megüresedő helyiségeket albérletbe adni.

- A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, székhelyét telefon és telefax számát, rövid bemutatását, továbbá az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására és az általa vállalt kötelezettségekre vonatkozóan.

- A pályázathoz csatolni kell a vállalt értéknövelő beruházások finanszírozásához szükséges pénzeszközök rendelkezésre állásával kapcsolatos banki igazolásokat. 

Nem lehet pályázó az

a./ aki végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban,

b./ aki az Önkormányzattal szemben fennálló bérleti díj, külön szolgáltatási díj, illetve helyi adó fizetési kötelezettségének a pályázati kiírást megelőző három évben nem tett eleget,

c./ a gazdasági társaság, amelynek vezető tisztségviselője, vagy legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonosa a b./ pontban meghatározott fizetési kötelezettségének nem tett eleget.

- A pályázat érvényességének feltétele 2.000.000.- Ft összegű ajánlati biztosíték (bánatpénz) előzetes megfizetése, melyre vonatkozó befizetési csekk a Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztályán beszerezhető, illetve átutalással is teljesíthető az alábbi bankszámla számára - OTP Bank Rt. 11784009-15511001 ( közlemény rovatban fel kell tüntetni: "bánatpénz a Fehérvári út 213. sz. alatti ingatlan pályázata" tárgyában ). Sikertelen pályázat esetén az ajánlati biztosíték a döntést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Sikeres pályázat esetén az ajánlati biztosíték a vonatkozó megállapodás kétoldalú aláírását követő 5 banki napon belül a nyertes pályázó részére visszafizetésre kerül.

- Az elbírálás során előnyben részesül az a pályázó aki a létesítményen jelentősebb összegű beruházási munkákat kíván végrehajtani és funkcionálisan a kerület és a környék lakossága számára kedvezőbb tevékenységet kíván az ingatlanban végezni, továbbá a fizetendő bérleti díjra, bérleti időtartamra és a bérbeszámításra vonatkozóan a legkedvezőbb ajánlatot teszi.

- A pályázaton devizabelföldi-és külföldi természetes és jogi személy , valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság , egyéni vállalkozó, vagy ezek konzorciuma vehet részt. A pályázathoz mellékelni kell az igazolást arról, hogy a pályázónak az APEH, VPOP, Budapest Főváros Önkormányzata, illetőleg Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzata felé adó és egyéb köztartozása nincs.

- Ha az ajánlattevő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a pályázathoz mellékelni kell 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és a cég képviseletére jogosult aláírási címpéldányát. Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély hiteles másolatát. Természetes személy esetén a természetes személy személyi adatait.

- A konzorciumban pályázóknak ajánlatukhoz csatolni kell a közöttük létrejött megállapodást, melynek ki kell kérnie arra, hogy a tagok felelőssége egyetemleges, meg kell jelölniük továbbá meghatalmazással eljáró képviselőjük nevét.

- Külföldi ajánlattevőnek hiteles magyar fordításban is be kell nyújtania a megjelölt dokumentumokat. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi székhellyel (lakóhellyel) rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni.

- Ajánlati kötöttség: 90 nap.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. április 19. ( hétfő) déli 12 óra

A pályázatokat cégjelzés nélküli zárt borítékban 3 példányban az eredeti példány megjelölésével "Pályázat Albertfalvai Piac" megjelöléssel a Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály ( 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ) címére levélben, vagy személyesen a Budapest XI.ker. Zsombolyai u. 5. II.em. 203. szobájában lehet benyújtani.

A pályázatok bontásának helye és határideje: A pályázatok bontására 2010.április 19-én ( hétfő ) 12 óra 15 perckor kerül a sor a Budapest XI. ker. Zsombolyai u. 5. III.em. 304. sz. alatti tárgyalóban.

A pályázatok bontásán az ajánlattevők, illetve meghatalmazottaik is jelen lehetnek. A pályázatokat az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Bizottsága értékeli. Amennyiben az ajánlatok közötti csekély eltérés indokolja, a Vagyongazdálkodási Bizottság a legkedvezőbb ajánlattevőket versenytárgyalásra hívhatja.

A Vagyongazdálkodási Bizottság határozza meg, hogy a legkedvezőbb ajánlatok közül hány, illetve melyik pályázó kerül meghívásra a második versenytárgyalásos fordulóra.

A Pályázat eredményének megállapítására a Vagyongazdálkodási Bizottság jogosult, melynek várható legkésőbbi időpontja 2010. május 31.

A Vagyongazdálkodási Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat nyertese az elbírálást követő 30 napon belül köteles a szerződést megkötni. Bővebb felvilágosítás az ingatlanról a 381-1309 telefonon kapható. A 34/2003./XI.ÖK/X.21./ számú rendelet (KVSZ) az Önkormányzat old.ujbuda.hu honlapjáról letölthető.

Az ingatlan megtekinthető a piac nyitvatartási ideje alatt.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy vagy vállalkozás

LEGFRISSEBB
×