Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
augusztus 9. kedd, Emőd

Újbuda Önkormányzata nyilvános kétfordulós pályázat útján felajánlja megvételre alábbi ingatlanait

A pályázatokat a Budapest Főváros XI.ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály címére lehet benyújtani.

Beadási határidő: 2011-08-26

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

Pályázat leírása:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata nyilvános kétfordulós pályázat útján felajánlja megvételre a pályázat mellékletét képező táblázatban 1-16. sorszámmal ellátott ingatlanait:

Az ingatlanok jellemző adatait, (övezeti besorolás, beépíthetőség, szintterületi mutató, létesítendő lakásszám, építménymagasság) a táblázat tartalmazza.


Az ingatlanra hatályos KSZT rendelete is a táblázatban megjelölésre került, mely rendelet az ingatlan részletes szabályozási előírásait tartalmazza, ami az Önkormányzat honlapján (old.ujbuda.hu) megtekinthető és onnan letölthető.

- Az ingatlanokra az 1991. évi XXXIII. Tv. 39.§ /2/ bek. alapján a Fővárosi Önkormányzatnak elővásárlási joga van. A megkötendő adásvételi szerződés hatálybalépésének egyik feltétele az elővásárlásra jogosultnak az elővásárlási jogról történő lemondása.

Egyéb feltételek:
- A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon és telefax számát, rövid bemutatását, és a megajánlott vételár rendelkezésre állásával kapcsolatos igazolásokat, továbbá az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására és az általa vállalt kötelezettségekre vonatkozóan.
- A pályázat érvényességének feltétele a megajánlott vételár 10 %-ának megfelelő ajánlati biztosíték (bánatpénz) előzetes megfizetése, melyre vonatkozó befizetési csekk a Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztályán beszerezhető, illetve átutalással is teljesíthető az alábbi bankszámla számára – OTP Bank Rt. 11784009-15511001 ( közlemény rovatban fel kell tüntetni: "bánatpénz a Budapest XI.ker. …… hrsz-ú ingatlan pályázata" tárgyában ). A pályázat sikertelensége esetén az ajánlati biztosíték a döntést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Sikeres pályázat esetén az ajánlati biztosíték a vételárba történő beszámítással annak részét képezi.
- A pályázaton devizabelföldi-és külföldi természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vehet részt.
- Ha az ajánlattevő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a pályázathoz mellékelni kell 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és a cég képviseletére jogosult aláírási címpéldányát.
Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély hiteles másolatát.
Természetes személy esetén a természetes személy személyi adatait.
- Külföldi ajánlattevőnek hiteles magyar fordításban is be kell nyújtania a megjelölt dokumentumokat. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi székhellyel (lakóhellyel) rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni.
- Fizetés módja: A vételárat egyösszegben, készpénzben, vagy banki átutalással a szerződés hatálybalépését követő 15 naptári napon belül kell megfizetni.
- Ajánlati kötöttség: 90 nap.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2011. augusztus 26. (péntek) déli 12 óra

A pályázatokat cégjelzés nélküli zárt borítékban, 2 példányban az eredeti példány megjelölésével "Pályázat ........... úti ingatlanra." megjelöléssel a Budapest Főváros XI.ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály ( 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ) címére személyesen a Budapest XI.ker. Zsombolyai u. 5. II.em. 203. szobájában lehet benyújtani.

A pályázatok bontásának időpontja:
2011. augusztus 26. (péntek) 12 óra 10 perc
Helye: Budapest XI.ker. Zsombolyai u. 5. II.em. 203. szoba

A pályázatok felbontása nyilvános, a bontáson az ajánlattevők, illetve meghatalmazottaik is jelen lehetnek.
A pályázatokat az Önkormányzat Gazdasági Bizottsága értékeli. Amennyiben az ajánlatok közötti csekély eltérés indokolja, a Gazdasági Bizottság a legkedvezőbb ajánlattevőket versenytárgyalásra hívhatja.

A Gazdasági Bizottság határozza meg, hogy a legkedvezőbb ajánlatok közül hány, illetve melyik pályázó kerül meghívásra a második versenytárgyalásos fordulóra, ahol a licitlépcső 500.000,-Ft.

A Pályázat eredményének megállapítására a Gazdasági Bizottság jogosult, melynek várható időpontja a benyújtást követő 30 nap. A Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat nyertese az elbírálást követő 15 napon belül köteles az adás-vételi szerződést megkötni.

- Bővebb felvilágosítás az ingatlanokról a 381-1309 telefonszámon kapható.
A 15/2000./VI.21./XI.ÖK. sz. rendelet ( KSZT ) az Önkormányzat honlapjáról letölthető.

 

Pályázat célközönsége: Minden érintett személy

LEGFRISSEBB
×