Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 6. hétfő, Csaba

Újbuda Önkormányzata nyilvános pályázat útján felajánlja megvételre Budaörsi és Rimaszombati úti ingatlanait

A pályázatokat Budapest Főváros XI.ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály címére lehet benyújtani.

Beadási határidő: 2009-11-09

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

Pályázat leírása:

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata nyilvános pályázat útján felajánlja megvételre az alábbi ingatlanait:

Megnevezés Hrsz Terület (m2) Övezet
XI., Rimaszombati út 15/c 2813/6 526 I-XI/1
XI., Budaörsi út 92/a 389/674 tulajdoni hányad 2813/8 389
XI., Budaörsi út 92/b 379/655 tulajdoni hányad 2813/9 379

Az ingatlanok jellemzői:

- Övezeti besorolás: központi vegyes intézményi terület, a 17/2001./VII.17./XI.ÖK. sz. rendelet ( KSZT ) előírásai szerint építhető be.

- Beépítés lehetősége:

beépíthetőség: 60%

szintterületi mutató: 3,5

építménymagasság: 13-22 méter

legkisebb telekméret: 1.500 m2

- Az ingatlanok a Budaörsi út - Rimaszombati út sarkán kialakítható 2813/7 hrsz.-ú 3421 m2 nagyságú önálló építési telek területébe esnek. Az új telek kialakításához meg kell szerezni a 2813/2 hrsz.-ú magántulajdonú ingatlan tulajdonosának hozzájárulását. Az ingatlan beépíthetőségének egyik feltétele a szabályozási terv szerinti telekalakítási eljárás lefolytatása.

- Az ingatlanokra az 1991. évi XXXIII. Tv. 39.§ /2/ bek. alapján a Fővárosi Önkormányzatnak elővásárlási joga van. A megkötendő adásvételi szerződés hatálybalépésének egyik feltétele az elővásárlásra jogosultaknak az elővásárlási jogról történő lemondása.

Egyéb feltételek:

- A pályázni a három ingatlanra együttesen, a megajánlott vételár nettó összegének ingatlanonként külön-külön történő megjelölésével lehet.

- A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, székhelyét telefon és telefax számát, rövid bemutatását, és a megajánlott vételár rendelkezésre állásával kapcsolatos igazolásokat, továbbá az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására és az általa vállalt kötelezettségekre vonatkozóan.

- A pályázat érvényességének feltétele a megajánlott vételár 10 %-ának megfelelő ajánlati biztosíték (bánatpénz) előzetes megfizetése, melyre vonatkozó befizetési csekk a Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztályán beszerezhető, illetve átutalással is teljesíthető az alábbi bankszámla számára - OTP Bank Rt. 11784009-15511001 ( közlemény rovatban fel kell tüntetni: "bánatpénz a Rimaszombati út 15. ingatlanok pályázata" tárgyában ). A pályázat sikertelensége esetén az ajánlati biztosíték a döntést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Sikeres pályázat esetén az ajánlati biztosíték a vételárba történő beszámítással annak részét képezi.

- A pályázaton devizabelföldi-és külföldi természetes és jogi személy , valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság , egyéni vállalkozó, vagy ezek konzorciuma vehet részt.

- Ha az ajánlattevő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a pályázathoz mellékelni kell 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és a cég képviseletére jogosult aláírási címpéldányát. Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély hiteles másolatát. Természetes személy esetén a természetes személy személyi adatait.

- A konzorciumban pályázóknak ajánlatukhoz csatolni kell a közöttük létrejött megállapodást , melynek ki kell térnie arra, hogy a tagok felelőssége egyetemleges, meg kell jelölniük továbbá meghatalmazással eljáró képviselőjük nevét.

- Külföldi ajánlattevőnek hiteles magyar fordításban is be kell nyújtania a megjelölt dokumentumokat. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi székhellyel (lakóhellyel) rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni.

- Fizetés módja: A vételárat egyösszegben, készpénzben, vagy banki átutalással a szerződés hatálybalépését követő 15 naptári napon belül kell megfizetni.

- Ajánlati kötöttség: 90 nap.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. november 9. (hétfő) déli 12 óra

A pályázatokat cégjelzés nélküli zárt borítékban 3 példányban az eredeti példány megjelölésével "Pályázat Rimaszombati út 15." megjelöléssel a Budapest Főváros XI.ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály ( 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ) címére személyesen a Budapest XI.ker. Zsombolyai u. 5. II.em. 203. szobájában lehet benyújtani.

A pályázatok bontásának időpontja: 2009. november 9. (hétfő) 12 óra 30 perc

Helye: Budapest XI.ker. Zsombolyai u. 5. III.em. 304. tárgyaló

A pályázatok felbontása nyilvános, a bontáson az ajánlattevők, illetve meghatalmazottaik is jelen lehetnek.

A pályázatokat az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Bizottsága értékeli. Amennyiben az ajánlatok közötti csekély eltérés indokolja, a Vagyongazdálkodási Bizottság a legkedvezőbb ajánlattevőket versenytárgyalásra hívhatja. A Vagyongazdálkodási Bizottság határozza meg, hogy a legkedvezőbb ajánlatok közül hány, illetve melyik pályázó kerül meghívásra a második versenytárgyalásos fordulóra, ahol a licitlépcső 500.000,-Ft.

A Pályázat eredményének megállapítására Vagyongazdálkodási Bizottság jogosult, melynek várható időpontja a benyújtást követő 60 nap. A Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat nyertese az elbírálást követő 15 napon belül köteles a szerződést megkötni.

Bővebb felvilágosítás az ingatlanokról a +361 381-1309 telefonszámon kapható. A 17/2001./VII.17./XI.ÖK. sz. rendelet ( KSZT ) az Önkormányzat honlapjáról letölthető.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy vagy vállalkozás

LEGFRISSEBB
×