Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 12. vasárnap, Izabella, Dalma

Újbuda Önkormányzata nyilvános pályázat útján felajánlja megvételre Március utca mögötti ingatlanát

A pályázatokat Budapest Főváros XI.ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály címére lehet benyújtani.

Beadási határidő: 2009-11-09

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

Pályázat leírása:

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata nyilvános pályázat útján felajánlja megvételre az alábbi ingatlanát.

Megnevezés Hrsz Terület (m2) Övezet
Budapest XI., Március u. mögött kialakuló 2802/4 4244 I-XI/1

Az ingatlan jellemzői:

ˇ Övezeti besorolás: központi vegyes intézményi terület, a 17/2001./VII.17./XI.ÖK. sz. rendelet ( KSZT ) előírásai szerint építhető be.

ˇ Beépítés lehetősége:

beépíthetőség. 60%

szintterületi mutató: 3,5

építménymagasság: 13-22 méter

legkisebb telekméret: 1.500 m2

ˇ Az ingatlan kialakítását a Budapest XII. kerületi Önkormányzat Építésigazgatási Irodája 2008. október 21-én kelt IX-1026/11/2008 számú határozatával engedélyezte. A telekalakítás a Földhivatali nyilvántartásokon még nem került átvezetésre. A Földhivatali nyilvántartáson történő átvezetésig az ingatlan területébe eső ingatlanrészekre a társtulajdonosok elővásárlási joggal rendelkeznek.

ˇ Az ingatlan beépíthetőségének egyik feltétele a szabályozási terv szerinti telekegyesítések végrehajtása.

ˇ Az ingatlanra az 1991. évi XXXIII. Tv. 39.§ /2/ bek. alapján a Fővárosi Önkormányzatnak is elővásárlási joga van. A megkötendő adásvételi szerződés hatálybalépésének egyik feltétele az elővásárlásra jogosultaknak az elővásárlási jogról történő lemondása.

ˇ A telket érinti kb. 327 m2-nyi telekrésznek közterület céljára történő lejegyzése, ami az adásvételi szerződés megkötésekor már figyelembevételre kerül. Ennek megfelelően a az értékesítésre kerülő ingatlan területe kb. 3917 m2 lesz.

Egyéb feltételek:

ˇ A pályázni a megajánlott vételár nettó összegének megjelölésével lehet.

ˇ A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, székhelyét telefon és telefax számát, rövid bemutatását, és a megajánlott vételár rendelkezésre állásával kapcsolatos igazolásokat, továbbá az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására és az általa vállalt kötelezettségekre vonatkozóan.

ˇ A pályázat érvényességének feltétele a megajánlott vételár 10 %-ának megfelelő ajánlati biztosíték (bánatpénz) előzetes megfizetése, melyre vonatkozó befizetési csekk a Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztályán beszerezhető, illetve átutalással is teljesíthető az alábbi bankszámla számára - OTP Bank Rt. 11784009-15511001 ( közlemény rovatban fel kell tüntetni: "bánatpénz a 2802/4 hrsz-ú ingatlan pályázata" tárgyában ). A pályázat sikertelensége esetén az ajánlati biztosíték a döntést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Sikeres pályázat esetén az ajánlati biztosíték a vételárba történő beszámítással annak részét képezi.

ˇ A pályázaton devizabelföldi-és külföldi természetes és jogi személy , valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság , egyéni vállalkozó, vagy ezek konzorciuma vehet részt.

ˇ Ha az ajánlattevő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a pályázathoz mellékelni kell 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és a cég képviseletére jogosult aláírási címpéldányát. Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély hiteles másolatát. Természetes személy esetén a természetes személy személyi adatait.

ˇ A konzorciumban pályázóknak ajánlatukhoz csatolni kell a közöttük létrejött megállapodást , melynek ki kell térnie arra, hogy a tagok felelőssége egyetemleges, meg kell jelölniük továbbá meghatalmazással eljáró képviselőjük nevét. ˇ Külföldi ajánlattevőnek hiteles magyar fordításban is be kell nyújtania a megjelölt dokumentumokat. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi székhellyel (lakóhellyel) rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni.

ˇ Fizetés módja: A vételárat egyösszegben, készpénzben, vagy banki átutalással a szerződés hatálybalépését követő 15 naptári napon belül kell megfizetni.

ˇ Ajánlati kötöttség: 90 nap.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. november 9. (hétfő) 12 óra

A pályázatokat cégjelzés nélküli zárt borítékban 3 példányban az eredeti példány megjelölésével "Pályázat Március utca 2802/4 hrsz." megjelöléssel a Budapest Főváros XI.ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály ( 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ) címére személyesen a Budapest XI.ker. Zsombolyai u. 5. II.em. 203. szobájában lehet benyújtani.

A pályázatok bontásának időpontja: 2009. november 9. (hétfő) 12 óra 15 perc

Helye: Budapest XI.ker. Zsombolyai u. 5. III.em. 304. tárgyaló

A pályázatok felbontása nyilvános, a bontáson az ajánlattevők, illetve meghatalmazottaik is jelen lehetnek. A pályázatokat az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Bizottsága értékeli. Amennyiben az ajánlatok közötti csekély eltérés indokolja, a Vagyongazdálkodási Bizottság a legkedvezőbb ajánlattevőket versenytárgyalásra hívhatja. A Vagyongazdálkodási Bizottság határozza meg, hogy a legkedvezőbb ajánlatok közül hány, illetve melyik pályázó kerül meghívásra a második versenytárgyalásos fordulóra, ahol a licitlépcső 500.000,-Ft.

A Pályázat eredményének megállapítására Vagyongazdálkodási Bizottság jogosult, melynek várható időpontja a benyújtást követő 60 nap. A Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat nyertese az elbírálást követő 15 napon belül köteles a szerződést megkötni.

Bővebb felvilágosítás az ingatlanról a +361 381-1309 telefonszámon kapható. A 17/2001./VII.17./XI.ÖK. sz. rendelet ( KSZT ) az Önkormányzat honlapjáról letölthető.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy vagy vállalkozás

LEGFRISSEBB
×