Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
január 22. péntek, Vince, Artúr

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KULTURÁLIS VÁROSKÖZPONT TERÜLETÉN LÉVŐ ÜRES HELYISÉG BÉRBEADÁSÁRA

2020december2111:45
»
2021február0314:00

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 3. (szerda) 12.00 óra

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KULTURÁLIS VÁROSKÖZPONT TERÜLETÉN LÉVŐ ÜRES HELYISÉG BÉRBEADÁSÁRA

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Bp. Bocskai út 39-41.) a Kulturális Városközpont területén lévő Bp. XI. Móricz Zs. körtér „Gomba” épületében lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására nyílt egyfordulós pályázatot ír ki az alábbiak szerint:

Az ingatlan jellemzői:

 • hrsz (4445/1) közterületen fekvő épület felépítmény
 • A bérleménnyel érintett épületegyüttes 1942-ben Schall József tervei alapján épült, a 41/1997.(XII.29.) KTM-MKM számú rendelet 4. §-a alapján műemléknek minősül.
 • helyiség alapterülete 107,8 m2, az épület II. cikkelye
 • földszinti bejárat
 • közmű ellátottság: távfűtés, hidegvíz, villany
 • a helyiség önálló közüzemi órákkal nem rendelkezik, víz és áram alóra alapján, távfűtés területarányosan kerül továbbszámlázásra.
 • az épület tűzjelző rendszere ebben az ingatlanban helyezkedik el.
 • Az épület tetőpárkánya által határolt közterület, beleértve a belső udvart, valamint a épületcikkelyek közötti területet is a másik kettő cikkelyre vonatkozó bérleti szerződés részét képezi. Emiatt a nyertes pályázónak -a létrejövő bérleti jogból fakadóan- a II. cikkely körüli közterületre nem terjed ki a használati-hasznosítási jogosultsága, kivéve a helyiség bejárata előtti területnek, a bejutás érdekében történő használata. Az esetleges további használatról a terület bérlőjével kell megállapodást kötni.

Az Ingatlan megtekintésének időpontja:

2021. január 12. (kedd) 10-1030 óra között

Bérbeadás célja: A Móricz Zsigmond körtér arculatához illeszkedő, ahhoz szervesen kapcsolódó tevékenység. A bérbeadás célja továbbá, hogy a pályázaton nyertes Bérlő tevékenysége mellett, azt kiegészítve az Önkormányzat által szervezett, támogatott kerületi programokat népszerűsítése; országos kulturális és sport rendezvényekre jegyértékesítési és információs pont kialakítása, valamint lehetőség legyen az Önkormányzat által kiadott vagy támogatott kulturális kiadványok, folyóiratok terjesztésére, értékesítésre.

A pályázati biztosíték összege 3.000.000,-Ft

amelyet Bp. Főv. XI. Ker. Újbuda Önkormányzata számlájára kell megfizetni, OTP-ben történő befizetéssel vagy átutalással. (számlaszám: 11784009-15511001-10060005) Közlemény rovatban fel kell tüntetni „pályázat KVK területén lévő helyiség bérbeadására”, melyről szóló igazolás másolatát a pályázathoz mellékelni kell. (A befizetés postai úton nem teljesíthető!)

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 3. (szerda) 12.00 óra

A pályázatok benyújtásának helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály (1113 Bp. XI. Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba).

A beérkezett pályázatok bontása: 2021. február 3. (szerda) 14.00 óra

A bontás helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Bp. XI. Zsombolyai u. 5. alagsor 1. szoba).

A pályázaton való részvétel feltételei:

A pályázaton, gazdasági társaság, egyesület, alapítvány vehet részt.

Nem lehet pályázó az,

  1. aki végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban,
  2. aki az Önkormányzattal szemben fennálló bérleti díj, külön szolgáltatási díj, illetve helyi adó fizetési kötelezettségének a pályázati kiírást megelőző három évben nem tett eleget,
  3. a gazdasági társaság, amelynek vezető tisztségviselője, vagy legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonosa a b. pontban meghatározott fizetési kötelezettségének nem tett eleget,
  4. nem rendelkezik legalább 3 éves működési tapasztalattal kulturális, valamint a helyiségben folytatni kívánt egyéb tevékenység vonatkozásában, és az ebből származó forgalma nem érte az előző három év átlagában az évi 100 millió forintot.

  A pályázat csak a részletes pályázati kiírás mellékletét képező pályázati lapon nyújtható be zárt,  feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban. A borítékra rá kell írni: „pályázat KVK területén lévő helyiség bérbeadására”.

   A pályázati laphoz mellékelni kell:

   • a pályázati biztosíték befizetésének igazolása,
   • 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat és aláírási címpéldány,
   • ajánlattevő, és a helyiségben folytatni kívánt tevékenység részletes bemutatását,
   • a helyiségben folytatni kívánt kulturális, és egyéb tevékenységre vonatkozó referenciák részletes ismertetését.

   A pályázat érvényességének szempontjai:
    • A pályázati lap hiánytalan és pontos kitöltése. A kért adatok mellett meg kell határozni a helyiségben folytatni kívánt tevékenységet, és ajánlatot kell tenni a havi bérleti díj összegére (mely jelenleg mentes az adó alól)
    • Jelen pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan benyújtása.

    Az elbírálás szempontjai:

    • a megajánlott bérleti díj összege,
    • a helyiségben folytatni kívánt kulturális, és egyéb tevékenység illeszkedése a környezet, illetve a Kulturális Városközpont arculatába,
    • a helyiségben folytatni kívánt kulturális, és egyéb tevékenységre vonatkozó referenciák.

    A pályázat nyertese az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül köteles a helyiségbérleti szerződést megkötni. Az óvadék fizetési kötelezettségbe a pályázat nyertese által befizetett pályázati biztosíték beszámításra kerül. A bérlő köteles a pályázati biztosíték és az óvadék összege (a fizetendő bérleti díj háromszorosa) közötti különbözeti díjat a határidő utolsó határnapjáig a bérbeadó számlájára hiánytalanul átutalni. Amennyiben a pályázati biztosíték összege magasabb, mint az óvadék összege, a szerződés aláírását követő 15 napon belül a Vagyongazdálkodási Osztály intézkedik annak visszafizetéséről.

    • Annak a pályázónak, aki a bérleti szerződés megkötésére jogosultságot nem szerzett, az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül a pályázati biztosíték visszafizetése kerül.
    • Ha a pályázat nyertese a bérleti szerződést az előírt határidőben nem köti meg, a helyiséget a versenytárgyaláson részt vett, és az Önkormányzat által második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek kihirdetett pályázó részére kell bérbe adni, amennyiben ilyet a Képviselő-testület megjelöl. A szerződéskötésre a második helyezettnek a tájékoztatást követő 15 nap áll rendelkezésére. Ebben az esetben a pályázat nyertese az általa megfizetett pályázati biztosítékot elveszti.
    A bérleti szerződés főbb paraméterei:
    1. Bérbeadó a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata.
    2. A Bérlőnek a Kulturális Városközpont területén szervezett kulturális programokban évente min. 2 alkalommal részt kell venni.
    3. A szerződés határozott időtartamú, 2029. szeptember 30. napjáig lesz érvényben. . Amennyiben a határozott időtartam lejártakor nem áll fenn a Bérlő részéről szerződésszegés, úgy a bérleti jogviszonyt a Bérlő a Bérbeadónak címzett, egyoldalú jognyilatkozattal további 5 éves határozott időtartamra meghosszabbíthatja. A Bérlő e nyilatkozatát legkésőbb a lejáratot megelőző 90 nappal közölheti Bérbeadónak.
    4. Bérlő tudomásul veszi, hogy a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek iránti kérelmek beszerzése az ő feladata, és ezek elutasítása esetén Bérbeadóval szemben követelése nincs.
    5. Bérlő a helyiséget megtekintett állapotban veszi bérbe, a bérlet tárgyát képező helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez a feltételeket a bérbeadó nem biztosítja, annak költségei bérlőt terhelik,
    6. Bérlő az Önkormányzat által jóváhagyott tervek alapján a belsőépítészeti kialakítást a szerződés létrejöttétől számított 6 hónapon belül köteles elvégezni és tevékenységét megkezdeni.
    7. Bérlő köteles a tűzjelző rendszer adminisztratív feladatait ellátni.
    8. Bérlő köteles a II. cikkely külső homlokzatát rendszeresen takarítani.
    9. A havi bérleti díj a tárgyév első napjától kezdődő hatállyal - legkorábban 2022. január 1. napjától - a KSH által a tárgyévet megelőző évre megállapított fogyasztói árindex mértékével megegyező mértékben, automatikusan növekszik.
    10. A bérleti jogviszony bármilyen jogcímen történő megszűnése esetén a bérbeadó részére történő visszaadáskor a bérlet tárgyát a bérlő kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles átadni.
    11. Bérlő közjegyzői okiratba foglalt (melynek költsége a bérlőt terheli), a Bérbeadóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal (továbbiakban: közjegyzői okirat) kötelezi magát: a bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, a megszűnéstől számított 15 (Tizenöt) napon belül a bérleményt kiüríti, és a Bérbeadó birtokába adja. A Bérlő önkéntes teljesítése hiányában a Bérbeadó a közjegyzői okirat alapján, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény szerint a bérlemény kiürítése iránt végrehajtási eljárást kezdeményezhet.

    A Képviselő-testület fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.

    Bővebb felvilágosítás az ingatlanról a 3811-311-es telefonszámon kapható.

    Melléklet:

    -pályázati lap

    - 34/2017 számú önkormányzati rendelet (www.ujbuda.hu honlapról letölthető)

    - 33/2012 számú önkormányzati rendelet (www.ujbuda.hu honlapról letölthető)

    - 46/2017 számú önkormányzati rendelet (www.ujbuda.hu honlapról letölthető)

    - a helyiség alaprajza

    Fájlok: 
    LEGFRISSEBB
    ×