Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
augusztus 8. hétfő, László

Pályázati felhívás rossz műszaki állapotú tehermentes ingatlanok értékesítésére

2020június2612:00
»
2020szeptember2812:00

A pályázat benyújtásának ideje: 2020. szeptember 28. (hétfő) 12 óra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Bp. Bocskai út 39-41.) a táblázatban szereplő rossz műszaki állapotú tehermentes ingatlanai értékesítésére nyílt pályázatot ír ki.

A pályázaton természetes személy, gazdasági társaság vagy ezek konzorciuma vehet részt.


Az ingatlanok jellemzőit, a kikiáltási árat és a megtekintés időpontját a mellékelt táblázat tartalmazza.


Elővásárlási jogok:

 • A Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14.§ /2/ bek. alapján az ingatlanra a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, abban az esetben, ha az ingatlan vételára eléri az 5 MFt-ot
 • Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. tv. 39.§.(2) bek. alapján az ingatlanra a Budapest Főváros Önkormányzatát elővásárlási jog illeti meg.
 • A táblázat 2. sorában szereplő ingatlan esetében a bérlőt elővásárlási jog illeti meg.
 • A táblázat 7. sorában szereplő ingatlan esetében a tulajdonostársat elővásárlási jog illeti meg.
 • A csillaggal jelölt ingatlanok esetében a társasház tulajdonostársainak elővásárlási joga van harmadik személlyel szemben.

A nyilatkozatok beszerzése az Önkormányzat feladata.


Pályázati biztosíték összege: a kikiáltási ár 10 %-a
A pályázati biztosíték összegét a Bp. Főv. XI. Ker. Újbuda Önkormányzata számlájára kell megfizetni, OTP-ben történő befizetéssel vagy átutalással. (szla szám: 11784009-15511001-10060005) Közlemény rovatban fel kell tüntetni „pályázat üres helyiségek értékesítésére”, melyről szóló igazolás másolatát a pályázathoz mellékelni kell. (A befizetés postai úton nem teljesíthető!)


A pályázat benyújtásának módja, helye:

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati kiírás mellékletét képező pályázati lapon, zárt, címet, feladót és más megkülönböztető jelet nem tartalmazó borítékban nyújtható be személyesen, a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (Budapest XI. kerület Zsombolyai u. 5. II. em. 206. sz. szobában). A borítékra rá kell írni: „pályázat üres helyiségek értékesítésére”. (Egy borítékban egy helyiségre vonatkozó pályázatot lehet benyújtani.)


A pályázat benyújtásának ideje: 2020. szeptember 28. (hétfő) 12 óra

A pályázati borítékok bontásának időpontja és helye: 2020. szeptember 28. (hétfő) 14 óra

Bp. Főv. XI. Ker. Újbudai Polgármesteri Hivatal helyisége

címe: Bp. XI. ker. Zsombolyai u. 5. alagsor.

Amennyiben egy ingatlanra több érvényes pályázat érkezik, a versenytárgyalásra közvetlenül a pályázati borítékok bontása után kerül sor.


Nem lehet pályázó:

 • az a gazdasági társaság:
 1. amely végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban,
 2. amely Önkormányzat felé lejárt tartozással rendelkezik,
 3. amelynek vezető tisztségviselője, vagy legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonosa a b.) pontban meghatározott lejárt tartozással rendelkezik.
 4. amely nem átlátható szervezet.
 • az a természetes személy, aki az Önkormányzat felé lejárt tartozással rendelkezik


2. Ajánlati kötöttség:

  A pályázat ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt. Eddig az időpontig történő visszalépés esetén a pályázatok bontását követő 8 munkanapon belül a pályázati biztosíték összege a pályázó részére visszafizetésre kerül.

  A pályázó ajánlatához a benyújtási határidő lejártától számított 60 napig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázatot megnyert ajánlattevővel szerződést köt, vagy a pályázókkal írásban közli, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.


  3. Pályázat bontása:

  A pályázat bontásán az ajánlattevő vagy meghatalmazottja vehet részt. A borítékok bontása alkalmával ismertetésre kerül a pályázó neve és a megpályázott ingatlan címe.


  4. Pályázat értékelése:

  Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha

  • az ajánlatot a kiírásban meghatározott határidő után nyújtották be,
  • a pályázati lap hiányosan került kitöltésre,
  • a pályázati biztosíték befizetésére szolgáló igazolás nem lett csatolva,
  • a pályázó azonosítására vonatkozó iratokat nem csatolta,
  • nem felel meg a pályázati kiírásában, a jogszabályokban, valamint a jelen eljárási rendbe foglaltaknak.

  Eredménytelen a pályázat, ha

  • a pályázatra nem nyújtottak be érvényes ajánlatot
  • a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek
  • a Gazdasági Bizottság eredménytelennek nyilvánítja.

  5. A versenytárgyalás lefolytatásának szabályai:

   Abban az esetben, ha egy ingatlanra több érvényes pályázat érkezett, versenytárgyalás megtartására kerül sor.

   A versenytárgyalás zártkörű, azon csak az adott ingatlanra érvényes pályázatot benyújtók vehetnek részt személyesen vagy közokiratban, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselő útján.

   A versenytárgyalás a vételár emelésére akként kell ajánlatot tenni, hogy annak minimum 10.000,-Ft-tal, ha a kikiáltási ár vagy a vételár ajánlata eléri az 1 MFt-ot 50.000,-Ft-tal, ha a kikiáltási ár vagy a vételár ajánlata eléri 5 MFt-ot 100.000,-Ft-tal meg kell haladnia az előző ajánlatot. A pályázati tárgyalást addig kell folytatni, amíg a pályázók ajánlatot tesznek.


   6. Döntés a pályázat eredményéről:

   Az érvényességéről, eredményességéről a Gazdasági Bizottság a pályázat bontását követő ülésén dönt. A Gazdasági Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A döntésről az ajánlattevők írásban kapnak tájékoztatást, a pályázati lapon megjelölt e-mail-en vagy fax-on, amennyiben nem adott meg ilyen elérhetőségeket postai úton.


   7. Pályázati biztosíték visszafizetése:

   Azon pályázók részére, akik érvénytelen pályázatot nyújtottak be, a pályázaton nem nyertek vagy nem jelölte meg a Gazdasági Bizottság második helyezettként, a Bizottság döntését követő 10 munkanapon belül a pályázati biztosíték visszafizetésre kerül.


   8. Az adásvételi szerződés megkötése:

   A pályázat nyertese által befizetett pályázati biztosíték a vételárba beszámításra kerül. A pályázati tárgyalás nyertese a döntést követő 30 napon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni és a szerződés létrejöttét követő 8 napon belül a vételár fennmaradó részét megfizetni. A szerződéskötést követően a második helyezett részére a pályázati biztosítékot 10 napon belül vissza kell fizetni.

   Ha a pályázati tárgyalás nyertese az előírt határidőben az adásvételi szerződést nem köti meg és a vételárat határidőben nem fizeti meg, az adásvételi szerződést a pályázat második helyezettjével kell megkötni, amennyiben a Gazdasági Bizottság döntésében második helyezettet is megjelölt. Ebben az esetben a pályázati tárgyalás nyertese által megfizetett, a pályázati kiírásban biztosítékként meghatározott összeg az Önkormányzatot illeti meg, bánatpénz jogcímén.

   Ha a következő legmagasabb összegű vételár ajánlatot tevő az adásvételi szerződést a fentiek alapján meghatározott határidőn belül nem köti meg, és a teljes vételárat nem fizeti meg, a pályázati biztosíték az Önkormányzatot illeti meg, bánatpénz jogcímén.


   9. Építményadó:

   A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 12. § (1) bekezdése, valamint az építmény-, és telekadóról szóló 41/2010. /XII.20./ XI. ÖK. sz. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján építményadó fizetési kötelezettség terheli a nem lakás céljára szolgáló helyiségeket, a 7. § rendelkezik az adó mentességéről.


   A pályázattal kapcsolatban további információ a 3811-311 és a 3724-686 telefonszámon kapható.   Budapest, 2020. június 24.


   Gazdasági Bizottság

   Címkék: 
   LEGFRISSEBB
   ×