Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
szeptember 23. szerda, Tekla

Pályázati kiírás ingatlan bérbeadására

2019október0311:15
»
2019október2411:00

A pályázat benyújtási határideje: 2019. október 24. 11 óra

PÁLYÁZATI KIÍRÁS INGATLAN BÉRBEADÁSÁRABudapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Bp. Bocskai út 39-41.) a Bp. XI. Ménesi út 16. szám 4964/1 hrsz-ú ingatlan bérbeadására pályázatot ír ki az alábbiak szerint:


Az ingatlan jellemzői:

 • 3 szint összesen 462 m2 (3×154 m2), pince 35 m2 (kazánház) és padlástér
 • Víz, villany, csatorna, gáz közműbekötéssel ellátott.
 • Az épület az ott folytatni kívánt tevékenységhez szükséges belső átalakításra, és műszaki állapota alapján teljes felújításra szorul.


Az ingatlan megtekintésének időpontja: 2019. október 10. 13-1330 óra
(bejárat a Himfy u. 2. felől)


Bérbeadás célja
: közösségi, kulturális, művészeti, alkotó célú tevékenységek

Az ingatlan szintenként vagy egyben is bérbe vehető.


Minimális bérleti díj összege az alábbiak szerinti:

szint alapterület (m2) minimális bérleti díj (Ft/hó) pályázati biztosíték összege (Ft)
alagsor 154 50.000 500.000
földszint 154 70.000 700.000
emelet 154 60.000 600.000
teljes ingatlan 462 150.000 1.500.000


A pályázati biztosíték összegét a Bp. Főv. XI. Ker. Újbuda Önkormányzata számlájára kell befizetni, csekken (mely a Vagyongazdálkodási Osztályon átvehető) vagy átutalással. (szl szám: 11784009-15511001-10060005) Közlemény rovatban fel kell tüntetni „pályázat Ménesi út 16. szám alatti ingatlan bérbevételére”


A pályázat benyújtási határideje: 2019. október 24. 11 óra


A pályázatok benyújtásának helye:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály (1113 Bp. XI. Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba).


1. A pályázat csak a részletes pályázati kiírás mellékletét képező pályázati lapon nyújtható be zárt, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban. A borítékra rá kell írni: „pályázat Ménesi út 16. szám alatti ingatlan bérbevételére”.

A pályázati laphoz mellékelni kell:

 • az ajánlattevő rövid bemutatását,
 • a folytatni kívánt tevékenység bemutatása,
 • a helyiségben tervezett felújítási, kialakítási munkáinak bemutatása (műszaki leírás, vázlatterv, koncepcióterv)
 • esetleges referenciák,
 • igazolást arról, hogy a pályázónak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Budapest Főváros Önkormányzata, illetőleg Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzata felé adó és egyéb köztartozása nincs.


2. Nem lehet pályázó az

 • aki végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban,
 • aki az Önkormányzattal szemben fennálló bérleti díj, külön szolgáltatási díj, illetve helyi adó fizetési kötelezettségének a pályázati kiírást megelőző három évben nem tett eleget,
 • a gazdasági társaság, amelynek vezető tisztségviselője, vagy legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonosa a b. pontban meghatározott fizetési kötelezettségének nem tett eleget.

3. A pályázat érvényességének szempontjai:

  • A pályázati lap pontos kitöltése. (A havi bérleti díj összegére, mely jelenleg mentes az adó alól ajánlatot kell tenni és meg kell jelölni a helyiségben folytatni kívánt tevékenységet.)
  • A felsorolt dokumentumok hiánytalan benyújtása.


  4. Az elbírálás szempontjai:

   1. A helyiségben folytatni kívánt tevékenység
   2. A helyiségben tervezett felújítás műszaki tartalma, színvonala.


  5. A pályázat nyertese az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül köteles a helyiségbérleti szerződést megkötni. A helyiség bérleti díjába a pályázat nyertese által befizetett pályázati biztosíték beszámításra kerül. A bérlő köteles a pályázati biztosíték és az óvadék összege (a licitálás során megemelkedett bruttó bérleti díj háromszorosa) közötti különbözeti díjat a határidő utolsó határnapjáig a bérbeadó számlájára hiánytalanul átutalni.

  6. Annak a pályázónak, aki a bérleti szerződés megkötésére jogosultságot nem szerzett, a Vagyongazdálkodási Osztály az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül intézkedik a pályázati biztosíték visszafizetése érdekében.

  7. Ha a pályázat nyertese a bérleti szerződést az előírt határidőben nem köti meg, a helyiséget az Önkormányzat által második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek kihirdetett pályázó részére kell bérbe adni, amennyiben ilyet a Gazdasági Bizottság megjelöl. A szerződés megkötésére a második helyezettnek a tájékoztatást követő 15 nap áll rendelkezésére. Ebben az esetben a pályázat nyertese az általa megfizetett pályázati biztosítékot elveszti.

  8. A bérleti szerződés főbb paraméterei:

  • A szerződés határozatlan időtartamra szól, azonban az Önkormányzat 15 éves időtartamra vonatkozóan a rendes felmondás jogával nem fog élni a szükséges felújítási munkák magas költségeire tekintettel.
  • Bérbeadó a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata.
  • A bérleti díj összege évente, január 1-től automatikusan módosul a KSH által az előző évre megállapított infláció mértékével, legkorábban 2021. január 01-től.
  • Óvadék a bérleti díj háromszorosa, mely összegbe beszámításra kerül a pályázati biztosítékként befizetett összeg a különbözet összege szerződéskötéskor fizetendő vagy szerződés aláírását követő 15 napon belül visszautalásra kerül.
  • Bérleti díj fizetés kezdete a tevékenység megkezdésének időpontja, de legkésőbb 2020. szeptember 1. napja.
  • Az Önkormányzat az egyszeri vissza nem térítendő igénybevételi díj megfizetésétől eltekint
  • A helyiségben folytatandó tevékenységet csak a szükséges hatósági és egyéb engedélyek birtokában lehet megkezdeni, melyek beszerzése a bérlő feladata,
  • A bérlő köteles a bérleti szerződés aláírásától számított 12 hónapon belül a folytatandó tevékenységet megkezdeni és azt a szerződés fennállása alatt a helyiségben folyamatosan végezni. A tevékenységre vonatkozó hatósági engedélyeknek és jogszabályoknak megfelelő megkezdése tényét a bérbeadó részére a bérleti szerződés aláírásától számított 12 hónapon belül igazolni köteles a működési engedély illetve bérlői külön nyilatkozat benyújtásával, amelyben bérlő kijelenti, hogy tevékenységét meghatározott napon megkezdte.
  • A bérlő tudomásul veszi, hogy a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek iránti kérelmek elutasítása esetén a XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával szemben követelése nincs,
  • A közüzemi díjak fizetése a leendő bérlő(-k) kötelezettségi körébe tartozik oly módon, hogy amennyiben az ingatlannak több bérlője lesz a földszinti rész bérlője köteles a mérőórákat nevére átíratni. Az alagsori és az emeleti helyiség bérlőjének megállapodás alapján a fogyasztást továbbszámlázza (víz-csatorna, villany, gáz). Minden szint bérlője köteles a hulladék elszállítására közvetlenül szerződni a szolgáltatóval.
  • Bérlő a helyiséget megtekintett állapotban veszi bérbe, a bérlet tárgyát képező helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez a feltételeket a bérbeadó nem biztosítja, annak költségei a bérlőt terhelik.
  • Bérlők a tevékenységi körükhöz kapcsolódóan az udvart szabadon használhatják. Az udvar karbantartása bérlők feladata.
  • Amennyiben az ingatlan egy bérleti szerződés keretében kerül bérbeadásra az ingatlan teljes karbantartása bérlő feladata.
  • A bérleti jogviszony bármilyen jogcímen történő megszűnése esetén a bérbeadó részére történő visszaadáskor a bérlet tárgyát a bérlő kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles átadni a bérleti jogviszony megszűnésének napján.
  • A bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele a bérlő által – bérbeadó által elfogadott tartalommal – tett közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat a bérlemény kiürítése, birtokba adásának tárgyában, valamint e közjegyzői okirat hiteles kiadmányának 1 példányban történő átadása bérbeadó részére, melynek költségét bérlő viseli.


  9. A pályázati kiírás és a benyújtott pályázat a benyújtási határidőig, azaz 2019. 10. 23. 11 óra napjáig visszavonható


  10. A Gazdasági Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.


  Bővebb felvilágosítás az ingatlanokról a 3811-311-es és a 3811-312-es telefonszámon kapható.


  Budapest, 2019


  Gazdasági Bizottság


  Melléklet:

  - pályázati lap

  - 34/2017 számú önkormányzati rendelet (www.ujbuda.hu honlapról letölthető)

  - 33/2012 számú önkormányzati rendelet (www.ujbuda.hu honlapról letölthető)

  - a helyiség szintenkénti alaprajza

  Címkék: 
  LEGFRISSEBB
  ×