Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
december 11. hétfő, Árpád

Újbudai Közterület Felügyelet: Szabálysértési eljárás

SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁS / JOGSZABÁLY TÁR

1: a szabálysértés megnevezése
2: a szabálysértés elkövetésének helye, időpontja
3: a KÖZTERÜLET-FELÜGYELET neve, címe, elérhetősége, a Közterület-felügyelő jelvényszáma
4: az érintett gépjármű forgalmi rendszáma
5: az intézkedés “típusa" (aláhúzva).

 

Amennyiben az intézkedő közterület-felügyelő az intézkedés alá vont járművön elhelyezett értesítésen a „helyszínen bírságolom” szövegrészt jelöli meg, úgy a kiszabott bírságról szóló hivatalos értesítést, valamint a megfizetéséhez szükséges postai befizetési utalványt a BM Gépjármű Nyilvántartóban szereplő üzembentartó/tulajdonos címére a lehető legrövidebb időn belül postázzuk.

Az értesítés tartalmazza a szabálysértés pontos leírását, a szabálysértési bírságolás eljárás rövid összefoglalását, illetve a bírság befizetésének elmaradása esetén a következményeket.

Az értesítést kizárólag postai könyvelt küldeményként küldjük. Személyes befizetésre a Felügyeleten nincs mód, de a befizetést teljesítheti banki átutalással is. Az ehhez szükséges adatokat szintén a levélben találja meg.

A járművezető távollétében kiszabott helyszíni bírságolás szabályait a 2012.évi II. törv.(Szabs.törv.), a járművön elhelyezett értesítés alaki, tartalmi kötelmeit a 22/2012. (IV.13.) BM rendelet tartalmazza.

Banki átutalás esetén:
Megbízó (Befizető) neve, címe
Számlatulajdonos számlaszáma: 10032000-01040755-00000000Számlatulajdonos neve: Magyar Államkincstár Budapest helyszíni b.

Az átutalási megbízás közlemény rovatában feltétlenül tüntesse fel a csekkszelvényen az M” jelzés mellett található tizenhárom-jegyű azonosító számot, (25011………….) illetve a gépjármű forgalmi rendszámát!.

Intézkedés „a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése ”(Szabs.törv. 224.§.) esetén:

A közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése esetén - a közterület-felügyelet, mint helyszíni bírság kiszabására jogosult hivatalos személy önállóan intézkedik . Amennyiben a helyszínen „találkozik” a szabálysértő gépjármű vezetőjével, a szükséges dokumentumokat kitölti, az elkövetőnek átadja. Ha az elkövető a bírságot tudomásul veszi, aláírásával elismeri, további jogorvoslatnak nincs helye.


Amennyiben a jármű vezetője nem tartózkodik a helyszínen a 2012.évi II.törv. (továbbiakban Szabs.törv.) a 100.§. rendelkezése az irányadó:

„100. § (1) A gépjárművel elkövetett szabálysértés miatt a helyszíni bírságot a gépjárművezető távollétében is ki lehet szabni. Ilyenkor a gépjármű forgalmi rendszáma alapján megállapított üzemben tartó címére kell a kiszabott összeget tartalmazó csekkszelvényt megküldeni.

(2) Ha a gépjármű üzemben tartója a helyszíni bírság kiszabását nem veszi tudomásul, a szabálysértési eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni. Így kell eljárni akkor is, ha a gépjármű üzemben tartójának megküldött csekkszelvényen vagy banki átutalással a helyszíni bírságot az e törvényben meghatározott határidőn belül nem fizetik meg.

Ha a helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy személy a helyszíni bírság tudomásul vételének, illetve a bírság befizetésének hiányában szabálysértési feljelentést tesz, az ezt követően befizetett helyszíni bírságot vissza kell téríteni. A visszatérítésről a helyszíni bírságot kiszabó szerv felhívására az Országos Rendőr-főkapitányság, mint központi szabálysértési nyilvántartó szerv gondoskodik.”


Amennyiben a bírság hatásidőben nem kerül megfizetésre, illetve azt az elkövető nem veszi tudomásul, a Szabs.törv. 141.§-a az irányadó:

„141. § (1) A pénzbírságot, a helyszíni bírságot, a rendbírságot, a szabálysértési költséget és az okozott kárt a határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell megfizetni.
….
(5) A helyszíni bírságot kiszabó szerv a nála keletkezett iratok megküldésével – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – akkor értesíti az elkövető lakóhelye szerinti általános szabálysértési hatóságot, ha a helyszíni bírság a kiszabását követő harmincötödik napon sem folyt be.”

A fentiekből a legfontosabb következtetés, hogy a helyszíni bírságot kiszabó szerv sem méltányossággal, sem részletfizetés biztosításával nem élhet. Ha bármilyen ok miatt a bírság nem kerül megfizetésre, köteles a keletkezett iratokat megküldeni a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező I. fokú szabálysértési hatósághoz, aki a további döntést meghozza. KRESZ-es szabálysértések esetén, amennyiben a jogsértés a Szabs.törv. 224.§-a alá tartozik a rendőrség az illetékes.

„224. § (1) Aki a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben (a továbbiakban: KRESZ) meghatározott közúti közlekedés szabályait megszegi, ha a 217–222. §-a szerinti szabálysértés nem valósul meg, szabálysértést követ el.
(2) A KRESZ 40–41. §-ának, valamint más megállási, várakozási vagy táblával jelzett behajtási tilalom vagy korlátozás megszegése esetén a közterület-felügyelő is szabhat ki helyszíni bírságot.”


„229. § A 217–228. §-okban meghatározott szabálysértések miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.”
A fenti bírságolási gyakorlathoz kapcsolódik 2012 szeptembere óta a 63/2012 (IV.2.) Korm.rendelet az egyes helyszíni bírságok kötelező mértékéről. Az összegeket a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. (Pl.:KRESZ 15.§(1)/a „Megállni tilos” jelzőtábla figyelmen kívül hagyása: 10.000-Ft., KRESZ 17.§(1)/e: „Mozgáskorlátozottak számára kijelölt várakozóhely jogosulatlan használata”: 50.000-Ft.)


Fontos megjegyezni, hogy az említett rendelet tartalmazza a kiszabandó pénzbírságok mértékét is. A két összeg között alapvető különbség, hogy a helyszíni bírságot – mint a neve is mutatja – az intézkedő közterület-felügyelő szabja ki. Amennyiben ez nem kerül megfizetésre, az ügy a fentebb idézett jogszabályi előírásoknak megfelelően folytatódik. Az I.fokú szabálysértési hatóság a megküldött dokumentumok alapján hozza meg döntését. Ha az eset összes körülménye, a benyújtott bizonyítékok értékelése után bírság kiszabása mellett dönt – ez a döntése független a közterület-felügyelő által kiszabott bírságtól – akkor pénzbírságot alkalmaz, mely a helyszíni bírság kétszerese.

Azon szabálysértések esetében, melyeket a jogalkotó nem sorolt be abba a körbe, ahol kötelező bírságösszegeket kell alkalmazni, az esetleges szankció mértékét az intézkedő közterület-felügyelő - a Szabs.törv. előírásainak megfelelően -, önállóan 5.000 - 50.000-Ft. között állapítja meg.

Az alábbi kis ikonra kattintva elérhető a jogszabálytár.

jogszabályok