Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
november 29. szerda, Taksony

Pályázati kiírás a Vahot u. 1. (Keveháza u. 10.) sz. alatti üresen álló épület rész egészségügyi célú hasznosítása

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában álló Vahot u. 1. (Keveháza utca 10.) szám alatt található ingatlanrész felújítására, átépítésére a mellékelt koncepciótervnek megfelelően.

Beadási határidő: 2013-03-28

Pályázatot kiíró: Újbuda Polgármestere

 

 

Pályázat leírása:

Pályázati kiírás "Budapest 1115 Vahot u. 1. (Keveháza u. 10.) sz. alatti üresen álló épület rész egészségügyi célú hasznosítása"

1.    Pályázat tárgya: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (továbbiakban: "Önkormányzat") nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában álló a Budapesti I. számú Körzeti Földhivatal által a 3302/68 HRSZ helyrajzi szám alatt nyilvántartásba vett, természetben a 1115 Budapest, XI. kerület, Vahot u. 1. (Keveháza utca 10.) szám alatt található földszint 340 m2 és tetőtér 292 m2 összesen 632 m2-es ingatlanrész (továbbiakban: "Ingatlan") felújítására, átépítésére a mellékelt koncepciótervnek megfelelően, továbbá a földszint egy részének (171 m2) pályázó általi egészségügyi jellegű hasznosítására.

2.    Pályázat típusa: nyilvános egyfordulós pályázat

3.    Megjelenés dátuma: 2013. március 1.

4.    Pályázatot kiíró (ajánlatkérő) megnevezése, címe: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata; 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.  

5.    Pályázat (ajánlat) benyújtásának helye, ideje (ajánlattételi határidő): a pályázatokat az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Osztályára (cím: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 5. II. em. 203.) - kell legkésőbb 2013. március 28. (csütörtök) 12 óráig benyújtani magyar nyelven. A pályázattal kapcsolatban hiánypótlásra lehetőség nincs. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati kiírásban előírt valamennyi feltételt.

6.    Pályázat felbontásának helye, ideje: 2013. március 28. (csütörtök) 14 óra

7.    Pályázat leírása:
A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata pályázatot hirdet az 1. pontban megjelölt ingatlan felújítására, átalakítására a mellékelt koncepció tervnek megfelelően az alább megjelölt feltételekkel:
Pályázó (ajánlattevő) vállalja a fenti ingatlanban a megjelölt 171 m2-en kívüli 461 m2-es részen védőnői tanácsadó kialakítását az alábbiak szerint:
•    a földszinten 3 védőnői iroda, 2 védőnői tanácsadó szoba, pelenkázó helyiség, szoptató helyiség, személyzeti mosdók, beteg mosdók, a tetőtérben 2 várandós tanácsadó szoba, a csecsemő tanácsadó szoba, 3 védőnői iroda, 1 baba-masszázs szoba, személyzeti öltöző vizesblokkal, mozgássérült WC, pelenkázó helyiség, szoptató helyiség, személyzeti teakonyha kialakítása,
•    a védőnői tanácsadó kialakításába beleértendő a helyiségek felújítása, átalakítása, különös tekintettel a burkolatok, elektromos vezetékek, víz és gáz cső hálózat, vizes helyiségek felszerelése,
•    a felújításhoz szükséges valamennyi jogszabály által előírt engedélyeket a pályázónak kell beszereznie, különös tekintettel az építési engedély beszerzésére,
•    pályázó feladata a kiviteli tervdokumentáció elkészítése, egyeztetése a kiíróval,
•    a pályázat nyertese a felújítási, átalakítási munkákat saját költségén végzi el,
•    a pályázat nyertese részére a védőnői szolgálat fenntartója bérleti díjat, vagy egyéb díjat nem fizet.

A védőnői tanácsadó kialakításának határideje (a jelen pályázati kiírás alapján kötendő szerződés teljesítési határideje): a nyertes pályázóval történő szerződéskötést követően 6 hónap.

8.    Az ingatlan leírása:

•    a pályázat tárgyát képező ingatlan(rész) a Budapesti I. számú Körzeti Földhivatal által a 3302/68 (HRSZ) helyrajzi szám alatt nyilvántartásba vett, természetben a 1115 Budapest, XI. kerület, Vahot u. 1. (Keveháza utca 10.) szám alatt található
•    övezet:
•    beépítettségi mutató: max. %
•    területe: földszint és tetőtér, összesen: 632 m2
•    Ingatlan felmérési terv szerinti beosztásban

9.    Ellenérték:
A pályázat nyertese a felújítási, átalakítási munkálatok szerződésszerű, illetve átadás-átvételi eljárás során elfogadott feladatok fejében az Ingatlan földszintjén 171 m2 területre határozott 15 évre szóló, mely egy alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható bérleti és hasznosítási jogot szerez. Fentiek alapján az Ingatlan az Önkormányzat tulajdonában marad. Az ingatlanrészt albérletbe adni csak az Önkormányzat előzetes, írásban tett hozzájáruló nyilatkozatával lehet. Az ingatlanrész bérleti joga és hasznosítási joga megszerzésének feltétele a szerződésszerűen felújított ingatlan határidőben történő átadása, és az átadás-átvételi eljárást követően az Önkormányzat által a teljesítést igazoló nyilatkozat kiadása.

A pályázat nyertese az ingatlanrészt kizárólag egészségügyi tevékenységhez kapcsolódó tevékenység céljára hasznosíthatja. (Például: orvosi rendelő és ahhoz kapcsolódó más egészségügyi tevékenység.)

10.    Jogszabályi feltételek, minőségi követelmények:
•    60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről;
•    44/2000. (XII. 27.) EÜM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól;
•    1/2002. (I. 11.) EÜM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladékok kezeléséről;
•    1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről;
•    2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról;
•    253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről;
•    191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről;
•    4/2000 (II. 25.) EÜM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről;
•    Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzat 33/2012. (VI. 6.) XI.ÖK rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól.
A műszaki tartalmat, kiviteli terveket és a kivitelezést a fenti jogszabályok figyelembe vételével kell meghatározni és elvégezni.

11.    További feltételek:
•    A pályázaton belföldi és külföldi természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, vagy ezek konzorciuma vehet részt.
•    Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, székhelyét (lakóhelyét), telefonszámát, faxszámát, e-mail címét, valamint az ajánlattevő rövid, legfeljebb egy oldalas bemutatkozását.
•    A pályázatnak tartalmazni kell az átadandó 171 m2-es ingatlanrészen tervezett egészségügyi jellegű tevékenység bemutatását.
•    A pályázatnak tartalmazni kell a védőnői szolgálati rész, valamint az átadandó 171 m2-es ingatlanrész műszaki-, technológiai, kiviteli munkaleírását, melyek részletesen tartalmazzák a részhatáridőket, valamint a részletes költségvetést,
•    A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ajánlati kötöttséget vállal, melyet a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártától 60 napig tart fenn. Pályázó ajánlatához a benyújtástól számított 60 napig kötve van, kivéve, ha az Önkormányzat ezen időponton belül a pályázatot megnyert ajánlattevővel szerződést köt, vagy a pályázókkal írásban közli, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánította.
•    Ha az ajánlattevő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőnél 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, továbbá a cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási címpéldányát. Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély hiteles másolatát. Természetes személy esetén a természetes személy személyi adatait.
•    A konzorciumban pályázóknak ajánlatukhoz csatolni kell a közöttük létrejött megállapodást, melynek ki kell térnie arra, hogy a tagok felelőssége egyetemleges, meg kell jelölniük továbbá meghatalmazással eljáró képviselőjük nevét.
•    Külföldi ajánlattevőnek hiteles magyar fordításban is be kell nyújtania a megjelölt dokumentumokat. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi székhellyel (lakóhellyel) rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni.
•    A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát, a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozóan.
•    Pályázónak meg kell jelölnie a teljesítés azon részét, melyre harmadik személlyel szerződést kíván kötni; a harmadik személy nevének, elérhetőségének feltüntetésével és rövid bemutatásával.
•    A pályázónak csatolnia kell az általa vagy a bevonni kívánt kivitelező előző három évben (2010. - 2012.) legjelentősebb épület felújítása és átalakítása tárgyú referenciáinak ismertetését és ezekre vonatkozóan a megrendelő (másik fél) által kiadott referenciaigazolásokat.

•    Pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy nem tartozik az alábbi kizáró okok hatálya alá:

-    végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
-    tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
-    gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
-    egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az Önkormányzat székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
-    korábbi - három évnél nem régebben lezárult - pályázati eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
-    az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével

o    a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy
o    külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

-    a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
-    gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;


•    A pályázat érvényességi feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése.
Az ajánlati biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, vagy az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása esetén a pályázatok elbírálása után 10 napon belül vissza kell fizetni. Nem jár vissza a biztosíték, ha a pályázati kiírás szerint megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettségévé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. Az Önkormányzat az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, kezelési költséget nem számít fel. Ajánlati biztosíték: 1.000.000,- Ft, melyet a pályázó az Önkormányzat 11784009-15511001-10060005 számú bankszámlájára történő átutalással, vagy bankgarancia rendelkezésre bocsátásával, és csatolja pályázata mellékleteként.
•    A pályázatot lezárt, roncsolásmentes borítékban 3 (1 eredeti, 2 másolati) példányban, "Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata - Budapest 1115 Vahot u. 1. (Keveháza u. 10.) sz. alatti épület rész egészségügyi célú hasznosítása" megjelöléssel és a pályázó nevének feltüntetésével kell az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Osztályára (1113 Budapest, Zsombolyai u. 5. II. em. 203.) benyújtani. A pályázatot folyamatos sorszámozással és minden írott oldalát cégszerű aláírással szükséges ellátni. Abban az esetben, ha az eredeti és másolati példány között eltérés mutatkozik, az eredeti példány az irányadó.
•    A pályázatot személyesen vagy postai úton lehet benyújtani. Az Önkormányzat a postai úton feladott pályázatok elvesztéséből, ajánlattételi határidőn túli érkezéséért nem vállal felelősséget.
•    Az Önkormányzat Képviselő-testülete  döntését a pályázat benyújtását követő soron következő ülésén hozza meg.
•    A Képviselő-testülete fenntartja jogát arra, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
•    A pályázat nyertese az Önkormányzattal a Jogszabályi feltételek pont alatt felsorolt jogszabályoknak megfelelően, jelen pályázat szerinti kialakítására vonatkozó szerződést az Önkormányzat Képviselő-testületének - döntését követően 30 napon belül köteles megkötni. Amennyiben a pályázat nyertese ezen kötelezettségének nem tesz eleget, automatikusan a 2. nyertes minősül a pályázat nyertesének. Ebben az esetben a 2. nyertes köteles a fenti szerződést az Önkormányzat általi értesítéstől számított 30 napon belül az Önkormányzattal megköti.

12.    A pályázatok elbírálásának szempontjai:
Az Önkormányzat az összességében legelőnyösebb ajánlatot választja ki az alábbiak szerint:
•    50% súllyal a műszaki szakértő által felállított rangsor a műszaki-, technológiai, kiviteli munkaleírás, felhasznált anyagok minél magasabb minősége alapján,
•    20% súllyal az egészségügyi szakértő által felállított rangsor a minél magasabb szintű ellátást lehetővé tevő tervezett egészségügyi jellegű tevékenység alapján,
•    20% súllyal a megvalósítási határidő rövidsége (részhatáridők feltüntetetésével).
•    10 % súllyal a pályázó más hasonló tevékenységnek otthont adó épület kialakítására, felújítására, vagy üzemeltetésére vonatkozó referencia alapján felállított rangsor.
A pályázatok értékelésekor az érvényes pályázatok rangsorba állításakor az alacsonyabb számú helyezést a gyengébb pályázat, magasabb számú helyezést a jobb pályázat kapja az egyes szempontok alapján külön-külön. A rangsorbeli helyezést a százalékos értékkel megszorozva minden szempont alapján a pályázat külön-külön pontszámot kap, melynek összege jelenti az összpontszámot. A legmagasabb összpontszámú pályázat tekinthető nyertesnek

13.    Az ajánlat érvénytelensége:
•    amelyet olyan személy nyújtott be, amely nem vehet részt a pályázaton;
•    amelyet nem a jelen Pályázati Kiírásban megjelölt helyen és időben nyújtottak be;
•    amelyet nem zárt borítékban, nem magyar nyelven nyújtottak be;
•    amely 3, azaz három példánynál kevesebb példányszámban került benyújtásra;
•    ha az Ajánlattevő nem vállalta az előírt ajánlati kötöttséget;
•    Az ajánlat csak akkor érvényes, ha az ajánlattevő igazolja, hogy a kiírásban megjelölt összegű biztosítékot a megjelölt formában és módon a kiíró rendelkezésre bocsátotta;
•    Pályázó automatikusan kizárásra kerül a pályázati eljárásból, ha a 11. pontban meghatározott valamely kizáró okok hatálya alá esik;
•    Pályázó ajánlata érvénytelen, ha az Önkormányzat székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott, egy évnél régebben lejárt adófizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
•    Pályázat érvénytelen, ha bármely jelen pályázati leírásban előírt feltételnek nem felel meg vagy bármely előírt nyilatkozatot nem nyújt be.

További felvilágosítást ad: Gyógyír XI. ker. Egészségügyi Nonprofit Kft., 1114 Bp. XI. ker. Fehérvári út 12., tel: 06-1-279-21-80 és 06-1-279-21-81.

Az Ingatlan helyszíni megtekintésére lehetőséget biztosít: 2013. március 7. (csütörtök) napján 10 órától 11 óráig.

Mellékletek:
•    Ingatlan meglévő állapotának vázrajza
•    A tervezett állapot koncepció tervrajza
•    Tulajdoni lap
•    Megállapodás tervezet

A TERVEZETT FÖLDSZINT
A TERVEZETT EMELET
M-1 FÖLDSZINT JELENLEGI ÁLLAPOT
M-2 EMELET JELENLEGI ÁLLAPOTA
RS1-M RENDELTETÉSI SÉMA
RS2-M RENDELTETÉSI SÉMA
RS3-A RENDELTETÉSI SÉMA
RS5-A,B RENDELTETÉSI SÉMA

Budapest, 2013. február 21.

Dr. Hoffmann Tamás
polgármester


Pályázat célközönsége: Minden érintett személy